Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác chính sách thoát nghèo

Các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác chính sách thoát nghèo

Các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác chính sách thoát nghèo
 17 Tệp đính kèm
thong_bao_so_83-TB-UBND_phan_cong_cac_co_quan_giup_cac_ho_thoat_ngheo_nam_2015.pdf [1.59 Mb]    Tải xuống
Ke_hoach_so_78-KH-UBND_ve_dieu_tra__ra_soat_ho_ngheo__can_ngheo_nam_2015.pdf [866.79 Kb]    Tải xuống
cong_van_so_739-UBND-VP_giup_ho_ngheo__ho_can_ngheo_nam_2015-2016.pdf [320.03 Kb]    Tải xuống
Cong_van_so_701-UBND-VP_trien_khai_thuc_hien_phuong_an_thoat_ngheo_cua_huyen.pdf [338.21 Kb]    Tải xuống
CV_chi_dao_trien_khai_tong_dieu_tra__ra_soat_ho_ngheo__can_ngheo_nam_2015_theo_chuan_ngheo_giai_doan_2011-2015.doc [57.50 Kb]    Tải xuống
4756_UBND_VX_Tong_dieu_tra__ra_soat_ho_ngheo__can_ngheo_nam_2015.pdf [788.07 Kb]    Tải xuống
1614.QD.TTg._chuyen_doi_tu_ngheo_don_dieu_sang_da_chieu_ap_dung_giai_doan_2016-2020pdf.pdf [738.03 Kb]    Tải xuống
756_-_QD_-_Bo_-_Phe_duyet_ke_hoach_tong_dieu_tra__ra_soat_HNCN_2015.PDF [673.19 Kb]    Tải xuống
Thong_tu_so_21_TT_BLDTBXH_huong_dan_quy_trinh_dieu_tra_ra_soat_ho_ngheo.pdf [625.31 Kb]    Tải xuống
Thong_tu_24_sua_doi__bo_sung_Thong_tu_21_-Final2.doc [297.00 Kb]    Tải xuống
So_578__LN-LDTBXH-TC-NHCSXH_ve_huong_dan_lai_suat_vay_von.doc [64.50 Kb]    Tải xuống
QUYETDINH_BAN_HANH_CHINH_SACH_KHUYET_KHICH_THOAT_NGHEO.doc [72.50 Kb]    Tải xuống
QD_2813_UBND_Quy_dinh_CS_khuyen_khich_thoat_ngheo.doc [96.00 Kb]    Tải xuống
QD_09_TTg_ban_hanh_chuan_ngheo_2011_2015.doc [29.50 Kb]    Tải xuống
CV_1733-_huong_dan_thuc_hien_cap_the_BHYT_theo_QD_2813.doc [54.00 Kb]    Tải xuống
CV_10-LDTBXH_huong_dan_phe_duyet_danh_sach_thoat_ngheo.doc [46.50 Kb]    Tải xuống
Chi_thi_so_17_UBND_ve_dieu_tra__ra_soat_xac_dinh_ho_ngheo__ho_can_ngheo_hang_nam.doc [56.00 Kb]    Tải xuống

Nguồn tin: Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện


[Trở về]

Các tin cũ hơn:

TIN BÀI MỚI

Bản quyền thuộc về ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyện huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: thôn 1 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Tel: 02353 880319 | Fax: 02353 880319 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập