Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Người đăng: Nguyễn Hữu Ngày đăng: 7:42 | 02/04 Lượt xem: 1136

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

của Thường trực HĐND&UBND huyện Nam Trà My

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Chương trình hành động số 32-CTTr/TU ngày 30/10/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hoạt dộng tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ban Tiếp công dân huyện Nam Trà My thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND&UBND huyện năm 2018, như sau:

I. Đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tại huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Thường trực UBND huyện:

1. Tiếp công dân định kỳ:

a) Thời gian:

Tiếp công dân định kỳ ngày 10 và ngày 20 hằng tháng, trong giờ hành chính.

Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo (cụ thể theo lịch bên dưới).

Đối với trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân huyện sẽ phát hành thông báo trước ngày 15.

Buổi sáng bắt dầu từ 08 giờ 00 phút; Buổi chiều bắt đầu 14 giờ 00 phút.

b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện (thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My)

c) Thành phần tham gia Tiếp công dân:

- Theo Phụ lục gửi kèm.

d) Thành phần mời tham gia cùng tiếp:

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

+ Đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm lĩnh vực liên quan.

+ Đại diện lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân giao Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND huyện mời các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất:

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013; đồng thời, thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí Chủ trì tiếp công dân triệu tập.

III. Triển khai thực hiện:

1. Đề nghị các thành viên được mời, triệu tập thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất nghiêm túc; chuẩn bị đầy đủ nội dung thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách để phục vụ tốt buổi tiếp công dân.

2. Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND&UBND huyện năm 2018 lên Cổng thông tin điện tử huyện; đôn đốc các bộ phận liên quan phối hợp phục vụ tốt các buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và phối hợp thông báo kết quả các buổi tiếp công dân đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Đối với buổi tiếp công dân do đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Đại biểu HĐND tỉnh chủ trì, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy trao đổi thông tin để tham mưu cho đồng chí tham gia tiếp công dân theo quy định.

3. Đề nghị UBND các xã phối hợp Ban Tiếp công dân huyện niêm yết công khai Lịch tiếp công dân, kết quả tiếp công dân của Thường trực HĐND&UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và UBND các xã để các cá nhân, tổ chức theo dõi.

4. Đề nghị Đài Tuyền thanh - Truyền hình huyện chịu trách nhiệm thông báo trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND&UBND huyện năm 2018.

5. Trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân của Thường trực HĐND, UBND huyện theo lịch đã thông báo, Ban Tiếp công dân huyện tham mưu Thường trực HĐND&UBND huyện thông báo trên các phương tiện thông tin định kỳ trước 07 ngày.

6. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tham mưu Thường trực HĐND&UBND huyện nguồn kinh phí chi trả kịp thời chế độ tiếp công dân theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh.

7. Đề nghị Công an huyện cử 01 chiến sỹ trực đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND&UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND&UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong năm 2018; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc theo thông báo này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- TT HU, TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- TT UBMTTQVN huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện;

- Đài TT - TH huyện (phát sóng);

- PCVP + CV;

- Lưu: VT, BTCD.

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 

                                                         

Phụ lục

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND&UBND HUYỆN NĂM 2018

 

Thời gian tiếp công dân

Thành phần

Chức vụ

Ghi chú

Ngày 10/01/2018

(thứ Tư)

Đ/c Phùng Thị Thương

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

22/01/2018

(thứ Hai)

Đ/c Hồ Quang Bửu

Tỉnh ủy viên - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

12/02/2018

(thứ Hai)

Đ/c Lê Thanh Hưng

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Đình Bình

Huyện ủy viên – CVP HĐND&UBND huyện

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

Ngày

22/02/2018

(thứ Tư)

Đ/c Nguyễn Thế Phước

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

12/3/2018

(thứ Hai)

Đ/c Nguyễn Đình An

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Đình Bình

Huyện ủy viên – CVP HĐND&UBND huyện

Ngày

20/03/2018

(thứ Ba)

Đ/c Trần Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

10/4/2018

(thứ Ba)

Đ/c Lê Thanh Hưng

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

20/4/2018

(thứ Sáu)

Đ/c Hồ Quang Bửu

Tỉnh ủy viên - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

10/5/2018

(thứ Nam)

Đ/c Phùng Thị Thương

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

Ngày

22/5/2018

(thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Thế Phước

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

12/6/2018

(thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Đình An

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

20/6/2018

(thứ Tư)

Đ/c Trần Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Đình Bình

Huyện ủy viên – CVP HĐND&UBND huyện

Ngày

10/7/2018

(thứ Ba)

Đ/c Lê Thanh Hưng

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

20/7/2018

(thứ Sáu)

Đ/c Hồ Quang Bửu

Tỉnh ủy viên - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

Ngày

10/8/2018

(thứ Sáu)

Đ/c Phùng Thị Thương

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

21/8/2018

(thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Thế Phước

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

11/9/2018

(thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Đình An

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

Ngày

20/9/2018

(thứ Năm)

Đ/c Trần Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

10/10/2018

(thứ Tư)

Đ/c Lê Thanh Hưng

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

23/10/2018

(thứ Ba)

Đ/c Hồ Quang Bửu

Tỉnh ủy viên - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Đình Bình

Huyện ủy viên – CVP HĐND&UBND huyện

Ngày

13/11/2018

(thứ Ba)

Đ/c Phùng Thị Thương

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

Ngày

21/11/2018

(thứ Tư)

Đ/c Nguyễn Thế Phước

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Ban KTXH HĐND huyện

Ngày

11/12/2018

(thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Đình An

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Tấn Thành

UVBTV - Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Hoài Hiếu

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Ngày

20/12/2018

(thứ Năm)

Đ/c Trần Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

UVBTV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Hồ Quốc Khánh

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

 

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)