Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Quyết định Phê duyệt Đề cương và dự toán Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020

Người đăng: Nguyễn Hữu Ngày đăng: 21:11 | 06/12 Lượt xem: 2644

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

 Số: 2117 /QĐ-UBND

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Quảng Nam, ngày  08  tháng 7  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương và dự toán Quy hoạch bảo tồn và phát triển
cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu và Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Đề cương và dự toán Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam số 145/BC-SKHĐT ngày 23/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 153/TTr-SNN&PTNT ngày 29/5/2014,

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.

3. Mục tiêu, yêu cầu

a) Mục tiêu

- Xác định được hiện trạng diện tích, phân bố của cây sâm Ngọc Linh làm cơ sở cho việc hoạch định diện tích quy hoạch bảo tồn và phát triển loài sâm quý, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng được báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, đề xuất các phương án và giải pháp tổ chức thực hiện về kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học, công nghệ và tài chính cho bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Yêu cầu

- Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất chung của tỉnh; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011-2020; Định hướng phát triển cây dược liệu và các loài lâm sản ngoài gỗ của địa phương từ nay đến năm 2020;

- Có sự tham gia của các bên liên quan từ các cấp quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia cây thuốc và người dân địa phương nhằm góp ý, xây dựng trong việc quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh.

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

- Phạm vi: Vùng có độ cao từ 1.200 m trở lên, diện tích 19.000 ha. Tại địa bàn 07 xã: Trà Cang, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập và Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  - Thời kỳ lập quy hoạch: từ năm 2014 đến năm 2020.

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch

a) Điều tra đánh giá tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội

- Thu thập tình hình dân số, lao động, phân bố dân cư, thành phần dân tộc, thực trạng kinh tế của các xã trên địa bàn huyện Nam Trà My;

- Điều tra, đánh giá về việc thực hiện cơ chế chính sách và các hoạt động, dự án hỗ trợ cho việc bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My;

- Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng và khả năng gây trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My;

- Điều tra, phỏng vấn người dân, thầy thuốc, cán bộ địa phương về kiến thức bản địa trong lĩnh vực gây trồng, thu hái, bảo quản, công dụng y học - kinh nghiệm sử dụng cây sâm Ngọc Linh làm thuốc trong nhân dân cũng như phạm vi, địa điểm xuất hiện, đặc điểm hình thái nhận biết về cây sâm Ngọc Linh.

  b)  Đánh giá hiện trạng phân bố cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My

  - Đánh giá hiện trạng phân bố thực vật rừng trên địa bàn vùng quy hoạch;

  - Điều tra, đánh giá thực trạng về diện tích, phạm vi phân bố của cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn;

  - Điều tra và nghiên cứu bổ sung điều kiện mọc của cây sâm Ngọc Linh về các yếu tố: nhu cầu về điều kiện lập địa, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ... làm cơ sở cho việc phân vùng tiềm năng phát triển cây sâm Ngọc Linh;

  - Điều tra thực trạng về công tác bảo tồn, gây trồng và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn;

  - Xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố cây sâm Ngọc Linh, tỷ lệ 1/25.000.

  c) Xây dựng bản đồ thích nghi lập địa để xác định vùng quy hoạch, trồng cây sâm Ngọc Linh

  - Chồng xếp các lớp bản đồ thuộc tính để xây dựng bản đồ thích nghi;

- Xây dựng bản đồ thích nghi lập địa cây sâm Ngọc Linh, tỷ lệ 1/25.000.

  d) Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  - Điều tra khảo sát, quy hoạch vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt để bảo tồn nguồn gen và vùng có khả năng phát triển cây sâm Ngọc Linh;

  - Điều tra, khảo sát vườn ươm giống, khu vực trồng cây dược liệu của Trạm Dược liệu Trà Linh làm cơ sở cho việc đề xuất kỹ thuật xây dựng vườn ươm, nhân giống, kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sâm Ngọc Linh;

  - Khảo sát các mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của hộ gia đình làm cơ sở đề xuất xây dựng các mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh;

  - Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và các dự án ưu tiên để gây trồng, phát triển cây sâm Ngọc Linh.

  đ) Quy hoạch các phân khu chức năng

- Khảo sát xác định phạm vi, ranh giới quy hoạch các phân khu chức năng: Phân khu dịch vụ hành chính, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;

- Tính toán diện tích quy hoạch các phân khu chức năng;

- Xây dựng bản đồ gốc quy hoạch các phân khu chức năng.

e) Tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch và thẩm định, phê duyệt.

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch

- Báo cáo: Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020: 10 bộ.

- Bản đồ hiện trạng phân bố cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ 1/25.000: 10 bộ.

- Bản đồ thích nghi lập địa đối với cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ 1/25.000: 10 bộ.

- Bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ 1/25.000: 10 bộ.

- Đĩa CD lưu trữ tài liệu, bản đồ: 10 cái

7. Dự toán kinh phí thực hiện

Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 340.441.000 đồng. Trong đó:

STT

Khoản mục chi phí

Thành tiền (đồng)

I

Tổng kinh phí tối đa theo Thông tư 01

     309.492.000

1

Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán

        7.737.000

2

Chi phí xây dựng quy hoạch

     259.973.000

3

Chi phí quản lý và điều hành

       41.781.000

II

Kinh phí ngoài đơn giá: Thuế VAT (I x 10%)

       30.949.000

Tổng kinh phí (I+II)

340.441.000

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng y)

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước.

9. Tiến độ thực hiện: Năm 2014

(Có đề cương dự toán kèm theo)

 Điều 2. Phân công trách nhiệm

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam căn cứ Đề cương và dự toán kinh phí được duyệt, phối hợp với các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng hoàn chỉnh dự án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

          - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và tham mưu bố trí vốn để lập dự án quy hoạch.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

Lê Văn Thanh

Nguồn tin: UBND tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)