Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2016

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Công văn số 134/UBND-LĐTBXH ngày 17/3/2016 của UBND huyện Nam Trà My)

 

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

1

Ban Dân vận Huyện ủy

 x

02

01

NGUYỄN THANH TUẤN

1985

Thôn 1

Trà Mai

2

Phòng Y tế

04

01

01

NGUYỄN THỊ THUẬN

1994

Thôn 1

Trà Mai

3

Tòa án nhân dân huyện

07

02

02

VŨ NGỌC HUY

1988

Thôn 1

Trà Mai

TRẦN VĂN NGA

1991

Thôn 1

Trà Mai

4

Trường PTDT Nội trú huyện

49

16

02

NGUYỄN VĂN THÀNH

1989

Thôn 1

Trà Mai

HỒ THANH BƯỞI

1985

Thôn 1

Trà Mai

5

Văn phòng HĐND - UBND huyện

17

06

02

LÊ THANH TIẾN

1984

Thôn 1

Trà Mai

HỒ THỊ NHI

1993

Thôn 1

Trà Mai

6

Trường Mầm non Hoa Mai - Trà Mai

28

09

01

PHẠM TRIỆU MẪN

1991

Thôn 2

Trà Mai

7

Trường PTDTBT THCS Trà Mai

28

09

02

ĐINH VĂN THẢO

1988

Thôn 2

Trà Mai

NGUYỄN VĂN NIÊN

1992

Thôn 2

Trà Mai

8

Trường Tiểu học Kim Đồng - Trà Mai

35

12

02

NGUYỄN THỊ HỒNG

1956

Thôn 2

Trà Mai

HỒ THỊ THUYỀN

1990

Thôn 2

Trà Mai

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Mai là 13 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

1

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

x

02

02

HỒ VĂN DẺO

1977

Thôn 1

Trà Linh

HỒ VĂN LƯỢNG

1989

Thôn 1

Trà Linh

2

Chi cục Thống kê huyện

04

01

01

HỒ VĂN NĂM

1941

Thôn 1

Trà Linh

3

Hạt Kiểm lâm huyện

11

04

04

HỒ VĂN BƯỚC

1985

Thôn 3

Trà Linh

HỒ THỊ TIM

1973

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN BUN

1988

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN LIÊM

1962

Thôn 3

Trà Linh

4

Phòng Nông nghiệp & PTNT

09

03

03

HỒ VĂN BIÊNG

1987

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN CHINH

1990

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN BẢY

1980

Thôn 3

Trà Linh

5

Trung tâm Dân số - KKH Gia đình

16

05

02

HỒ VĂN BÊM

1977

Thôn 3

Trà Linh

HỒ THỊ PHƯƠNG

1987

Thôn 3

Trà Linh

6

Trung tâm Sâm Ngọc Linh

06

02

02

HỒ VĂN LONG

1984

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN ĐÒN

1992

Thôn 3

Trà Linh

7

Trường PTDTBT THCS Trà Linh

26

09

04

HỒ VĂN GUN

1987

Thôn 3

Trà Linh

HỒ VĂN PHẢI

1983

Thôn 3

Trà Linh

HỒ THANH LONG

1973

Thôn 3

Trà Linh

HỒ THỊ THƯƠNG

1979

Thôn 3

Trà Linh

8

Trường Tiểu học Ngọc Linh - Trà Linh

45

15

07

HỒ VĂN BÌNH

1981

Thôn 1

Trà Linh

HỒ VĂN THÔNG

1989

Thôn 2

Trà Linh

HỒ VĂN ĐÔ

1955

Thôn 2

Trà Linh

HỒ VĂN RÊ

1983

Thôn 2

Trà Linh

HỒ QUỐC VANG

1981

Thôn 2

Trà Linh

HỒ VĂN LỤC

1986

Thôn 1

Trà Linh

HỒ VĂN HUNG

1980

Thôn 4

Trà Linh

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Linh là 25 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

1

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

06

02

02

NGUYỄN LƯƠNG BÂNG

1968

Thôn 2

Trà Nam

PHẠM DUY HOÀNG

1983

Thôn 2

Trà Nam

2

Chi cục thi hành án dân sự

07

02

02

ĐINH VĂN LAI

1990

Thôn 5

Trà Nam

HỒ VĂN DỄ

1990

Thôn 5

Trà Nam

3

Hội Cựu chiến binh

03

01

01

NGUYỄN VŨ TRANG

1964

Thôn 5

Trà Nam

4

Hội Liên hiệp phụ nữ

06

02

02

LÊ ĐÌNH LIỆT

1992

Thôn 5

Trà Nam

HỒ VĂN LUẬN

1978

Thôn 5

Trà Nam

5

Ngân hàng NN&PTNT huyện

15

05

02

HỒ VĂN SỰ

1992

Thôn 5

Trà Nam

NGUYỄN THÀNH HÀNG

1987

Thôn 5

Trà Nam

6

Phòng Tư Pháp

05

02

02

DƯƠNG QUANG HIỆN

1979

Thôn 2

Trà Nam

DƯƠNG VĂN NIÊN

1980

Thôn 2

Trà Nam

7

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

06

02

02

NGUYỄN VĂN TOÀN

1987

Thôn 5

Trà Nam

NGUYỄN LƯU THỜI

1982

Thôn 5

Trà Nam

8

Trường Mẫu giáo Trà Nam

14

05

02

TRẦN MINH TUẤN

1972

Thôn 4

Trà Nam

HỒ VĂN DƯƠNG

1980

Thôn 4

Trà Nam

9

Trường PTDTBT THCS Trà Nam

28

09

03

PHẠM HỒNG NAM

1975

Thôn 1

Trà Nam

NGUYỄN VĂN MẠNH

1991

Thôn 1

Trà Nam

HỒ VĂN LUẤN

1989

Thôn 1

Trà Nam

10

Trường PTDTBT Tiểu học Trà Nam

28

09

03

NGUYỄN XUÂN XÍ

1987

Thôn 3

Trà Nam

HỒ VĂN HUYỀN

1989

Thôn 3

Trà Nam

HỒ VĂN HÙNG (1)

1977

Thôn 3

Trà Nam

11

Trường PTDTBT-Tiểu học-THCS Long Túc

26

09

02

TRẦN VĂN THÁNH

1987

Thôn 5

Trà Nam

TRẦN VĂN THU

1980

Thôn 5

Trà Nam

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Nam là 23 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

 1

Ban Tổ chức Huyện ủy

x

03

05

HỒ VĂN YẾN

1976

Thôn 2

Trà Vân

HỒ VĂN THIẾC

1983

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thái Dương

1968

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Ngọc Huệ

1977

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thái Ngọc

1982

Thôn 2

Trà Vân

2

Ngân hàng Chính sách - Xã hội

08

03

05

NGUYỄN DUY THÔNG

1984

Thôn 2

Trà Vân

NGUYỄN THANH SƠM

1990

Thôn 2

Trà Vân

Hồ Văn Vện

1985

Thôn 1

Trà Vân

Hồ Văn Hai

1975

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Cao

1940

Thôn 1

Trà Vân

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

17

06

08

NGUYỄN THANH THU

1964

Thôn 2

Trà Vân

LÊ THANH VIÊN

1973

Thôn 2

Trà Vân

NGUYỄN QUANG TRUNG

1964

Thôn 2

Trà Vân

HỒ VĂN PHƯỚC

1974

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Nhung

1972

Thôn 1

Trà Vân

Phạm Xuân Hùng

1958

Thôn 1

Trà Vân

Nguyễn Thanh Đoán

1978

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Hoa

1953

Thôn 2

Trà Vân

4

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

05

02

03

NGUYỄN VĂN SỢI

1985

Thôn 2

Trà Vân

ĐINH VĂN DIỆN

1977

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Đên

1994

Thôn 2

Trà Vân

5

Trường PTDTBT THCS Trà Vân

22

07

07

HỒ VĂN ĐÔNG

1954

Thôn 3

Trà Vân

NGUYỄN HOÀI SỸ

1978

Thôn 3

Trà Vân

Trần Quốc Trân

1955

Thôn 1

Trà Vân

Nguyễn Hồng Sơn

1972

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Mạnh Út

1974

Thôn 2

Trà Vân

Hồ Văn Khới

1977

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Lại

1983

Thôn 2

Trà Vân

6

Trường Tiểu học Trà Vân

41

14

07

NGUYỄN QUANG NHI

1989

Thôn 2

Trà Vân

NGUYỄN THANH SÁCH

1971

Thôn 3

Trà Vân

Nguyễn Ngọc Trắng

1964

Thôn 1

Trà Vân

Hồ Thị Hồng

1947

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Đình Thang

1992

Thôn 2

Trà Vân

Trần Thị Phương

1971

Thôn 2

Trà Vân

Nguyễn Thanh Cường

1979

Thôn 2

Trà Vân

7

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

08

03

04

HỒ VĂN CƯỜNG (B)

1980

Thôn 3

Trà Vân

TRẦN VĂN BÌNH

1982

Thôn 3

Trà Vân

Nguyễn Thái Nhiến

1991

Thôn 1

Trà Vân

Hồ Văn Hữu

1982

Thôn 1

Trà Vân

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Vân là 39 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

 


1

Công an huyện

x

10

05

HỒ VĂN BÀNH

1964

Thôn 1

Trà Vinh

 

HỒ VĂN GƯƠNG

1993

Thôn 2

Trà Vinh

 

HỒ VĂN QUÉO

1991

Thôn 2

Trà Vinh

 

ĐINH VĂN TUẤN

1976

Thôn 2

Trà Vinh

 

NGUYỄN THANH BẠN

1988

Thôn 2

Trà Vinh

 

2

Đài Truyền thanh - Truyền hình

09

03

02

HỒ THÁI HOÀNG

1985

Thôn 1

Trà Vinh

 

BÙI XUÂN CA

1968

Thôn 1

Trà Vinh

 

3

Huyện Đoàn

04

01

01

TRẦN HOÀNG VIÊN

1978

Thôn 4

Trà Vinh

 

4

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

05

02

01

HỒ VĂN TUẤN

1989

Thôn 4

Trà Vinh

 

5

Trung tâm Văn hóa - TTTT

10

03

02

BÙI XUÂN QUÀNG

1991

Thôn 1

Trà Vinh

 

ĐINH VĂN PHƯƠNG

1977

Thôn 1

Trà Vinh

 

HỒ VĂN HẢ

1988

Thôn 1

Trà Vinh

 

6

Trường Mẫu giáo Trà Vinh

12

04

02

NGUYỄN THANH SƯƠNG

1974

Thôn 3

Trà Vinh

 

HỒ ĐÌNH SAO

1984

Thôn 3

Trà Vinh

 

HỒ VĂN QUẢNG

1986

Thôn 1

Trà Vinh

 

HỒ VĂN SỰ

1984

Thôn 1

Trà Vinh

 

7

Trường PTDTBT THCS Trà Vinh

16

05

02

HỒ VĂN ÚT

1965

Thôn 4

Trà Vinh

 

NGUYỄN THANH CHIM

1991

Thôn 4

Trà Vinh

 

HỒ VĂN TÚ

1989

Thôn 1

Trà Vinh

 

NGUYỄN VĂN THIẾT

1983

Thôn 1

Trà Vinh

 

8

Trường PTDTBT Tiểu học Trà Vinh

26

09

02

HỒ VĂN ĐỘ

1992

Thôn 4

Trà Vinh

 

HỒ VĂN VÂN

1987

Thôn 4

Trà Vinh

 

HỒ VĂN CANH

1975

Thôn 1

Trà Vinh

 

HỒ VĂN HẢI

1983

Thôn 3

Trà Vinh

 

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Vinh là 24 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

 

1

Ban Quản lý các DA ĐT&XD

13

04

04

HỒ VĂN LÝ

1991

Thôn 1

Trà Dơn

 

HỒ VĂN SỬ

1989

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN ÚT(B)

1977

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN ROI

1979

Thôn 5

Trà Dơn

 

2

Phòng Dân tộc

05

02

02

HỒ THỊ XIM

1990

Thôn 1

Trà Dơn

 

NGUYỄN VĂN TUẤN

1990

Thôn 1

Trà Dơn

 

3

Trung tâm GDTX-HN Dạy nghề

09

03

03

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

1972

Thôn 1

Trà Dơn

 

HỒ MAI LINH

1971

Thôn 1

Trà Dơn

 

HỒ VĂN THANH

1977

Thôn 1

Trà Dơn

 

4

Trung tâm Y tế huyện

-

07

07

HỒ VĂN NAM (1)

1982

Thôn 1

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN VĂN

1987

Thôn 2

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN TRƯỜNG

1990

Thôn 2

Trà Dơn

 

HỒ VĂN TUẤN

1968

Thôn 2

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN HOÀNG

1974

Thôn 2

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN HUY

1991

Thôn 2

Trà Dơn

 

NGUYỄN NGỌC THANH

1975

Thôn 2

Trà Dơn

 

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

08

03

03

HỒ THI BÊ

1976

Thôn 1

Trà Dơn

 

HỒ THỊ NỞ

1964

Thôn 1

Trà Dơn

 

HOÀNG THANH ÚT

1989

Thôn 2

Trà Dơn

 

6

Trường Mẫu giáo Hướng Dương xã Trà Dơn

20

07

07

HỒ VĂN THUYỀN

1990

Thôn 2

Trà Dơn

 

HỒ VĂN TÂN

1983

Thôn 3

Trà Dơn

 

NGUYỄN VĂN (QUẢNG) MINH

1978

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ VĂN XAM

1957

Thôn 4

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN NÔM

1994

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ VĂN SƠN(A)

1947

Thôn 5

Trà Dơn

 

BÙI VĂN PHI

1985

Thôn 5

Trà Dơn

 

7

Trường PTDTBT THCS Trà Dơn

24

08

07

HỒ VĂN TU

1992

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN BÌNH

1980

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN TIẾN

1987

Thôn 3

Trà Dơn

 

HỒ VĂN THÁI

1973

Thôn 3

Trà Dơn

 

TRẦN VĂN CHÂU

1980

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ VĂN SINH

1984

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ VĂN BÌNH

1980

Thôn 5

Trà Dơn

 

8

Trường PTDTBT Tiểu học Trà Dơn

45

15

08

HỒ VĂN HUÊ

1988

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN VUNG

986

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN TIN

1980

Thôn 5

Trà Dơn

 

HỒ VĂN VAN

1990

Thôn 3

Trà Dơn

 

HỒ VĂN SENG

1983

Thôn 3

Trà Dơn

 

HỒ HOÀNG TỶ

1986

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ ĐÌNH XUÂN

1957

Thôn 4

Trà Dơn

 

HỒ VĂN QUANG

1984

Thôn 5

Trà Dơn

 

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo xã Trà Dơn là 41 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn 
phân công giúp

1

Hội Nông Dân

06

02

02

HỒ VĂN EM

1990

Thôn 3

Trà Don

HỒ VĂN GƯƠNG

1987

Thôn 3

Trà Don

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

06

02

02

NGUYỄN VĂN LẠI

1978

Thôn 2

Trà Don

NGUYỄN VĂN LINH

1983

Thôn 2

Trà Don

3

Phòng Kinh tế Hạ tầng

09

03

02

LÊ XUÂN HOÀNG

1979

Thôn 3

Trà Don

HỒ VĂN LAI

1986

Thôn 3

Trà Don

4

Kho bạc Nhà nước huyện

09

03

02

TRẦN XUÂN THU

1955

Thôn 3

Trà Don

ĐINH VĂN THỂ (2)

1983

Thôn 3

Trà Don

5

Trường Mẫu giáo Sơn Ca - Trà Don

17

06

02

HỒ VĂN NUÔNG

1980

Thôn 3

Trà Don

ĐINH VĂN THỂ

1979

Thôn 3

Trà Don

6

Trường PTDTBT-THCS Trà Don

28

09

02

ĐINH VĂN HIẾM

1988

Thôn 3

Trà Don

ĐINH VĂN TUẤN

1964

Thôn 3

Trà Don

7

Trường Tiểu học Vừ A Dính - Trà Don

27

09

03

HỒ VĂN LÊN (2)

1988

Thôn 3

Trà Don

NGUYỄN DUY ĐƯỜNG

1979

Thôn 2

Trà Don

NGUYỄN NGỌC TÊN

1977

Thôn 2

Trà Don

8

Văn phòng Huyện ủy

12

04

02

NGUYỄN TẤN NGHĨA

1977

Thôn 2

Trà Don

ĐINH VĂN AN

1983

Thôn 2

Trà Don

Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo của xã Trà Don là 17 (Tải danh sách tại đây)

TT

Tên cơ quan

Số CBCC,
VC, LĐ

Chỉ tiêu
năm 2016

Chỉ tiêu
giao 2 đợt

Họ và tên chủ hộ
đăng ký thoát nghèo

Sinh năm

Địa bàn
phân công giúp

1

Bưu điện huyện

 -

02

01

PHẠM XUÂN HÁNH

1987

Thôn 1

Trà Cang

2

Chi Cục Thuế

12

04

04

HỒ VĂN VŨ

1994

Thôn 7

Trà Cang

TRỊNH XUÂN NAM

1985

Thôn 7

Trà Cang

NGUYỄN VĂN ĐĨA

1941

Thôn 7

Trà Cang

NGUYỄN VĂN HẢI

1982

Thôn 7

Trà Cang

3

Đội Quy tắc về Đô thị và Môi trường

05

02

02

HỒ VĂN ĐẠO

1990

Thôn 6

Trà Cang

LÊ NGỌC VIỆN

1964

Thôn 4

Trà Cang

3

Phòng Nội vụ huyện

12

04

04

HỒ THANH HUỆ

1987

Thôn 5

Trà Cang

HỒ THANH HẢI

1964

Thôn 5

Trà Cang

HỒ VĂN NĨ

1984

Thôn 5

Trà Cang

HỒ VĂN THỊ

1993

Thôn 5

Trà Cang

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

14

05

02

HỒ VĂN TÁ

1987

Thôn 5

Trà Cang

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG

1968

Thôn 5

Trà Cang

NGUYỄN THÀNH TÚ

1986

Thôn 5

Trà Cang

NGUYỄN THÀNH VINH

1983

Thôn 5

Trà Cang

TẠ CAO HÓA

1992

Thôn 5

Trà Cang

06

Trường Mẫu giáo Trà Cang

21

07

07

HỒ VĂN TUẤN

1990

Thôn 3

Trà Cang

NGUYỄN ĐÌNH THU

1970

Thôn 3

Trà Cang

HỒ NGỌC THUẦN

1979

Thôn 1

Trà Cang

ĐINH VĂN HÊN

1987

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN BI

1989

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN DĂNG

1983

Thôn 4

Trà Cang

NGUYỄN QUỐC VŨ

1984

Thôn 4

Trà Cang

07

Trường PTDTBT THCS Trà Cang

27

09

09

HỒ VĂN MẠNH

1987

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN MỐ

1984

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN DIỆU

1988

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN ĐƠN

1941

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN HIẾU

1983

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN HÌNH

1981

Thôn 2

Trà Cang

HỒ THỊ NÉC

1963

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN BÚT

1988

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN DIA

1939

Thôn 3

Trà Cang

08

Trường Tiểu học Trà Cang

45

15

10

NGUYỄN VĂN BAN

1994

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN LỜI

1984

Thôn 3

Trà Cang

HỒ THÁI HƯƠNG

1979

Thôn 1

Trà Cang

HỒ VĂN BƯỜNG

1988

Thôn 1

Trà Cang

NGUYỄN VĂN QUY

1985

Thôn 1

Trà Cang

HỒ VĂN LIÊU

1989

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN TÂM

1989

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN THIẾT

1978

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN THỐNG

1983

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN VIỆT

1973

Thôn 2

Trà Cang

8

HTX Vận tải và Xây dựng Nam Trà My

 -

05

03

NGUYỄN THANH BÌNH

1973

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN THỂ

1990

Thôn 3

Trà Cang

HỒ VĂN PHỐ

1990

Thôn 7

Trà Cang

9

Công ty TNHH TM&DV Nãng Thùy

 -

05

03

NGUYỄN THÀNH TIẾU

1991

Thôn 2

Trà Cang

HỒ VĂN VỪA

1992

Thôn 3

Trà Cang

NGUYỄN THANH BẰNG

1990

Thôn 7

Trà Cang

10

Công ty TNHH MTV Dương Tiến

 -

05

02

NGUYỄN VĂN LỢI

1978

Thôn 2

Trà Cang

LÊ QUANG HỒNG

1951

Thôn 3

Trà Cang

11

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Cường

 -

05

02

TRẦN VĂN SỐ

1992

Thôn 2

Trà Cang

NGUYỄN XUÂN HUỆ

1976

Thôn 3

Trà Cang

12

Công ty TNHH MTV Trà Giang

 -

05

02

HỒ VĂN DŨNG (3)

1984

Thôn 3

Trà Cang

NGUYỄN HÀNH CHÍNH

1963

Thôn 4

Trà Cang

13

Công ty TNHH xây dựng Hương Quế

 -

05

02

HỒ VĂN HUẤN

1978

Thôn 3

Trà Cang

TRẦN VĂN THẮNG

1959

Thôn 4

Trà Cang

14

Công ty TNHH XD Trường Sơn Hải

 -

05

02

HỒ VĂN NÚI