Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

DỮ LIỆU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2017

01. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ MAI
TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Ban Dân vận Huyện ủy 2 2 NGUYỄN VĂN THIẾU 1/1/1976 Thôn 1 - Tổ 1 7 3
HỒ THÔNG TIN 12/5/1983 Thôn 1 - Tổ 1 5 2
2 Phòng Y tế huyện 4 1 1 HỒ THANH THẢO 30/9/1989 Thôn 1 - Tổ 1 4 2
3 Tòa án nhân dân huyện 7 2 2 TRẦN VĂN KHAI 7/9/1982 Thôn 1 - Tổ 1 5 2
NGUYỄN NGỌC YẾN 7/1/1976 Thôn 1 - Tổ 1 6 2
4 Hợp tác xã vận tải huyện 2 2 HỒ VĂN THAM 1/1/1989 Thôn 1 - Tổ 3 7 3
NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 1/1/1989 Thôn 1 - Tổ 3 5 2
5 Công ty TNHH Nảng Thùy 3 3 HỒ THỊ BÍCH HẢI 1/1/1985 Thôn 1 - Tổ 4 3 2
NGUYỄN CHÍ HÒA 26/4/1994 Thôn 1 - Tổ 4 2 2
HỒ VĂN QUYẾT 4/6/1986 Thôn 1 - Tổ 4 4 2
6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện 40 11 11 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/11/1993 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
NGUYỄN TIẾN DŨNG 3/3/1981 Thôn 1 - Nước Xa 5 2
NGUYỄN THANH PHONG 9/10/1964 Thôn 1 - Nước Xa 6 2
HỒ VĂN THOAN 10/3/1990 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
HỒ VĂN ĐÀI 13/8/1990 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
HỒ VĂN TĂNG 1/1/1970 Thôn 1 - Nước Xa 4 3
ĐINH VĂN HẢO 1/1/1979 Thôn 1 - Nước Xa 6 3
TRẦN VĂN VIÊN 25/9/1985 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
ĐINH THỊ HỒNG TRANG 14/9/1984 Thôn 1 - Nước Xa 6 2
TRẦN VĂN NIÊN 8/3/1991 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
TRẦN VĂN TÌNH 10/5/1991 Thôn 1 - Nước Xa 6 3
7 Công ty TNHH Dương Tiến 6 6 ĐOÀN NGỌC TỶ 11/10/1984 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
HỒ VĂN PHONG 1/1/1984 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
HÀ THỊ MỸ DUYÊN 23/4/1987 Thôn 1 - Nước Xa 2 1
ĐINH VĂN CƯỜNG 1/1/1984 Thôn 1 - Nước Xa 5 2
ĐINH VĂN TÔN 24/10/1990 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
NGUYỄN NGỌC NGHỊ 1992 Thôn 1 - Nước Xa 3 2
8 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 28 9 9 HỒ VĂN VIÊN 1/1/1987 Thôn 2 - Tổ 1 4 2
HỒ VĂN CHỜN 7/5/1986 Thôn 2 - Tổ 1 2 2
ĐINH THI LY 2/6/1979 Thôn 2 - Tổ 1 5 2
ĐỖ XUÂN GIAM 2/12/1990 Thôn 2 - Tổ 1 3 2
ĐINH QUANG TUỆ 1/1/1990 Thôn 2 - Tổ 2 3 2
NGUYỄN VĂN DANH 4/12/1977 Thôn 2 - Tổ 2 5 3
HỒ THỊ QUYÊN 1/1/1981 Thôn 2 - Tổ 2 3 2
LÊ MINH THƯỢNG 13/7/1997 Thôn 2 - Tổ 2 4 2
HỒ VĂN TÁI 25/12/1986 Thôn 2 - Tổ 2 4 2
9 Văn phòng HĐND-UBND huyện  17 6 6 HỒ VĂN HOÀNG 20/10/1984 Thôn 2 - Tổ 3 4 2
HỒ VĂN HUỲNH 1/1/1986 Thôn 2 - Tổ 3 5 3
HỒ VĂN THƯỚC 3/2/1992 Thôn 2 - Tổ 3 4 2
NGUYỄN VĂN ĐỘ 8/5/1982 Thôn 2 - Tổ 3 4 2
PHẠM XUÂN MIA 14/3/1985 Thôn 2 - Tổ 3 4 2
PHẠM THỊ VẤN 23/8/1995 Thôn 2 - Tổ 3 3 1
10 Trường THCS Trà Mai 28 9 9 NGUYỄN HỒNG LÊN 1/1/1962 Thôn 3 - Tổ 1 6 4
TRẦN NGỌC HỮU 12/6/1994 Thôn 3 - Tổ 1 3 2
LÝ VĂN THÚ 5/9/1989 Thôn 3 - Tổ 1 2 2
PHẠM THANH PHONG 15/3/1993 Thôn 3 - Tổ 1 3 2
PHẠM VĂN NHẬT 30/4/1982 Thôn 3 - Tổ 1 7 2
LÝ QUANG THUẬN 7/1/1982 Thôn 3 - Tổ 1 6 2
ĐINH VĂN THANG 10/10/1987 Thôn 3 - Tổ 1 5 2
HỒ VĂN XANH 10/7/1994 Thôn 3 - Tổ 1 3 2
NGUYỄN THANH HẢI 1/1/1986 Thôn 3 - Tổ 1 8 6
11 Trường Tiểu học Kim Đồng 34 11 11 HỒ QUANG HẢI 4/2/1992 Thôn 3 - Tổ 2 3 2
NGUYỄN BÁ PHƯỚC 3/2/1963 Thôn 3 - Tổ 2 8 4
VI VĂN SƠN 12/7/1993 Thôn 3 - Tổ 2 3 2
NGUYỄN XUÂN HUY 1/4/1992 Thôn 3 - Tổ 3 2 2
PHẠM MINH TIẾT 2/2/1954 Thôn 3 - Tổ 3 5 3
PHẠM VĂN ÚT 15/5/1959 Thôn 3 - Tổ 3 5 4
PHẠM MINH TUYÊN 5/7/1991 Thôn 3 - Tổ 3 4 2
PHẠM MINH THẠCH 4/2/1988 Thôn 3 - Tổ 3 3 2
ĐINH VĂN 1/1/1986 Thôn 3 - Tổ 3 3 2
HỒ VĂN PHƯỚC 12/8/1990 Thôn 3 - Tổ 3 3 2
PHẠM MINH ĐẾ 1/1/1954 Thôn 3 - Tổ 3 4 3
12 Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp HOÀNG MINH ÚT 15/3/1975 Thôn 1 - Nước Xa 5 3
HỒ THANH BÌNH 28/11/1983 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
TRẦN VĂN DIÊN 1/9/1989 Thôn 1 - Nước Xa 3 2
NGUYỄN DI THÔNG 3/12/1983 Thôn 1 - Nước Xa 7 2
HỒ VĂN THUẤN 12/8/1988 Thôn 1 - Nước Xa 4 2
HỒ THỊ BẢO TRANG 25/10/1995 Thôn 1 - Tổ 1 2 1
  HỒ VĂN QUYẾT 4/5/1974 Thôn 1 - Tổ 2 4 4
LÊ MINH LĂNG 1/1/1950 Thôn 1 - Tổ 2 2 2
  LÊ THANH THIẾU 24/4/1995 Thôn 1 - Tổ 2 2 2
NGUYỄN THANH HƯƠNG 19/5/1995 Thôn 1 - Tổ 2 2 2
NGUYỄN THỊ TRANG 10/10/1981 Thôn 1 - Tổ 5 3 1
  NGUYỄN VĂN NHÃ 8/6/1991 Thôn 2 - Tổ 2 4 2
HỒ VĂN THỨC 15/10/1991 Thôn 2 - Tổ 3 4 2
HỒ VĂN THÚC 10/10/1989 Thôn 2 - Tổ 4 4 2
  ĐINH HỒNG TỨ 1/1/1989 Thôn 2 - Tổ 4 4 2
  HỒ VĂN SỰ 4/11/1992 Thôn 2 - Tổ 4 4 2
NGUYỄN THANH VÂN 30/12/1978 Thôn 2 - Tổ 4 6 3
HỒ QUỐC DUY 30/9/1992 Thôn 2 - Tổ 4 4 2
  ĐINH VĂN THUẬN 12/10/1992 Thôn 3 - Tổ 4 3 2
NGUYỄN MẠNH THUẬN 15/3/1992 Thôn 3 - Tổ 4 3 2
HỒ VĂN KÍNH 10/12/1993 Thôn 3 - Tổ 4 3 2
TỔNG CỘNG: XÃ TRÀ MAI 83 HỘ
-------------------------------------------------
02. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ CANG
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký  Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Phòng Nội vụ 11 3 3 HỒ VĂN DANH 1995 Thôn 1 - Long Cheng 4  
HỒ VĂN HIỀN 1993 Thôn 1 - Long Cheng 3  
HỒ VĂN LỢI 1977 Thôn 1 - Long Cheng 3  
2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 13 4 4 NGUYỄN DUY LOAN 1975 Thôn 1 - Long Ding 5  
NGUYỄN NGỌC SƠN 1981 Thôn 1 - Long Ding 4  
PHẠM XUÂN LIÊN 1974 Thôn 1 - Long Ding 7  
HỒ VĂN TIẾNG 1989 Thôn 1 - Long Ding 4  
3 Đội Quy tắc về XD&MT 5 2 2 PHẠM XUÂN HÁT 1987 Thôn 1 - Long Ding 3  
HỒ THANH ĐỀ 1987 Thôn 1 - Long Ding 3  
4 Bưu điện huyện  5 2 2 HỒ VĂN LÀI (LAI) 1973 Thôn 1 - Tu Reo 4  
HỒ THÁI HƯƠNG 1979 Thôn 1 - Tu Reo  4 2
5 Trường Mẫu giáo Trà Cang  20 6 6 HỒ VĂN GIAI 1955 Thôn 2 - Kiếp Xoan 2  
NGUYỄN HỒNG LUYỆN 1966 Thôn 2 - Kiếp Xoan 4  
HỒ VĂN QUYÊN 1978 Thôn 2 - Kiếp Xoan 4  
HỒ VĂN HIỀN 1986 Thôn 2 - Vân Nai 4  
TRẦN VĂN TOÁN 1967 Thôn 2 - Vân Nai 3  
HỒ VĂN NĂM 1992 Thôn 2 - Vân Nai 3  
6 Trường THCS Trà Cang  29 10 10 HỒ VĂN NOI 1977 Thôn 3 - Măng Lưng 6 2
NGUYỄN CAO BẰNG 1968 Thôn 3 - Măng Lưng 5 3
HỒ VĂN HỘI 1984 Thôn 3 - Măng Lưng 4  
BÙI VĂN CHIỂN 1989 Thôn 3 - Măng Lưng 3  
HỒ VĂN SANG 1995 Thôn 3 - Măng Lưng 3  
NGUYỄN THÀNH VIÊN 1965 Thôn 3 - Măng Lưng 4  
HỒ VĂN XIÊM 1994 Thôn 3 - Măng Lưng 3  
HỒ VĂN LAN 1990 Thôn 3 - Măng Lưng 3  
HỒ VĂN ĐÔNG 1972 Thôn 3 - Mô Ham 6 5
HỒ VĂN BẢY 1977 Thôn 3 - Mô Ham 6 4
7 Chi cục Thuế huyện  12 4 4 HỒ DUY LUẬN 1984 Thôn 4 - Tu Chân 4  
HỒ VĂN TIẾNG 1987 Thôn 4 - Tu Chân 3  
TRẦN VĂN LÂM 1988 Thôn 4 - Tu Chân 3  
NGUYỄN VĂN TOÁN 1991 Thôn 4 - Tu Chân 3  
8 Trường Tiểu học Trà Cang  45 15 15 HỒ VĂN VIÊN 1993 Thôn 3 - Tak Long 4  
HỒ VĂN XUÂN 1986 Thôn 3 - Tak Pang 5 2
HỒ VĂN TIÊU 1977 Thôn 3 - Tak Pang 5  
HỒ VĂN LÊN 1978 Thôn 3 - Tak Pang 6  
HỒ VĂN BÌNH 1979 Thôn 3 - Tu Hoáp 5 2
HỒ VĂN CHỨC 1957 Thôn 3 - Tu Hoáp 5 2
NGUYỄN VĂN HÀNH 1960 Thôn 5 - Măng Nung 11  
HỒ VĂN MỘT 1993 Thôn 5 - Tak Pét 5  
HỒ VĂN AN 1979 Thôn 5 - Tak Prong 6  
HỒ VĂN THU 1988 Thôn 5 - Tak Tâm 5 2
TRẦN VĂN DINH 1958 Thôn 5 - Tak Tu 5 3
HỒ THỊ MƯỜI 1966 Thôn 5 - Tu Lũy 4 1
NGUYỄN VĂN TOÁN 1976 Thôn 5 - Tu Lũy 6 3
HỒ VĂN SỬ 1979 Thôn 5 - Tu Nấc 3  
HỒ VĂN NGỌC 1989 Thôn 5 - Tu Nấc 6  
9 Công ty TNHH Trường Sơn Hải 3 3 ĐINH VĂN QUẢNG 1990 Thôn 1 - Ngọc Nâm 4  
NGUYỄN HỒNG PHIM (PHIN) 1984 Thôn 1 - Ngọc Nâm 4  
HỒ VĂN LỢI 1974 Thôn 1 - Ngọc Nâm 6  
10       Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp PHẠM KHẢI HOÀN 1969 Thôn 1 - Long Ding 6  
    HỒ VĂN TRANG 1990 Thôn 1 - Măng Tong 3  
    BÙI NGỌC ĐOÀN 1965 Thôn 1 - Ngọc Rổ 4  
    HỒ VĂN NINH 1990 Thôn 2 - Gia Bớ 4  
    NGUYỄN NGỌC XANH 1953 Thôn 2 - Long Lương 5 4
    HẠ XUÂN BÌNH 1981 Thôn 2 - Long Lương 6  
    HỒ THỊ HOA 1958 Thôn 2 - Măng Tó  7 3
    HỒ VĂN TUẤN 1973 Thôn 2 - Măng Tó  6 2
    HỒ VĂN HẠ 1990 Thôn 2 - Tak Rỉa 4  
    HỒ VĂN BẢO 1983 Thôn 4 - Tak Rí 6 2
    NGUYỄN THANH HÙNG 1990 Thôn 4 - Tu Chân 3  
    ĐINH TIẾNG LĂNG 1979 Thôn 4 - Tu Chân 7  
    HỒ VĂN THI 1992 Thôn 6 - Tak Cui 5  
    HỒ VĂN NẮP 1988 Thôn 6 - Tak Chai 1 4  
    HỒ VĂN DỮ 1986 Thôn 6 - Tak Chai 1 4  
    HỒ VĂN NOAN 1981 Thôn 7 - C72 7  
    HỒ VĂN HÀ 1986 Thôn 7 - C72 5  
    HỒ VĂN DƯƠNG 1984 Thôn 7 - Thủy Điện 5  
    HỒ VĂN NIN 1989 Thôn 7 - Xi Xua 4  
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ CANG 68 HỘ    
------------------------------
03. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ DON
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 9 3 3 NGUYỄN HOÀI NHÃ 1982 Thôn 1 - Tu Tót 4 2
NGUYỄN HUY DU 1982 Thôn 1 - Tu Tót 5 2
TRƯƠNG XUÂN VŨ 1978 Thôn 1 - Tu Tót 4 2
2 Thanh tra huyện  4 1 1 ĐINH VĂN TẤN 1980 Thôn 2 - Tak Chanh 4 2
3 Văn phòng Huyện ủy 12 4 4 NGUYỄN VĂN TƠN 1976 Thôn 2 - Làng Lê 6 2
TRẦN VĂN Á 1978 Thôn 2 - Làng Lê 4 2
TRẦN VĂN SỸ 1987 Thôn 2 - Làng Lê 4 2
HỒ THỊ NHẤT 1989 Thôn 2 - Làng Lê 4 2
4 Kho bạc Nhà nước huyện  9 3 3 NGUYỄN DUY HUỲNH 1979 Thôn 3 - Tak Nầm 6 2
HỒ VĂN HƯNG 1985 Thôn 3 - Tak Nầm 2 2
VÕ XUÂN THU 1976 Thôn 3 - Tak Nầm 4 2
5 Hội Nông dân 6 2 2 HỒ VĂN NÚI 1991 Thôn 3 - Tak Tố 3 2
NGUYỄN ĐÌNH THANH 1979 Thôn 3 - Tak Tố 4 2
6 Trường Mẫu giáo Trà Don  17 6 3 NGUYỄN SƠN HÓA 1978 Thôn 1 - Tu Tót 4 2
HỒ VĂN TÉP 1983 Thôn 1 - Tak Lang 8 3
NGUYỄN VĂN COAN 1987 Thôn 1 - Măng Ây 4 2
7 Trường Tiểu học Trà Don  27 9 5 ĐINH NGỌC VŨNG 1985 Thôn 3 - Tak Tố 4 2
NGUYỄN THANH VƯỢNG 1983 Thôn 3 - Tak Tố 4 2
HỒ VĂN DANH 1967 Thôn 3 - Tak Tố 5 2
HỒ VĂN LANG 1970 Thôn 3 - Tak Tố 2 2
HỒ THANH PHƯƠNG 1985 Thôn 3 - Tak Tố 3 2
8 Trường THCS Trà Don  28 9 8 NGUYỄN HỮU THIỀU 1970 Thôn 3 - Tu Hon 4 2
TRẦN VĨNH AN 1985 Thôn 3 - Tu Hon 5 2
HỒ NGỌC LỄ 1988 Thôn 3 - Tu Hon 4 2
HỒ VĂN XINH 1994 Thôn 3 - Tu Hon 6 2
NGUYỄN VIẾT TƯỜNG 1993 Thôn 3 - Tu Hon 3 2
NGUYỄN VĂN LUYỆN 1977 Thôn 3 - Tu Hon 4 2
TRẦN VĂN BÚT 1979 Thôn 3 - Tu Hon 5 2
NGUYỄN TIẾN DIỆU 1987 Thôn 3 - Tu Hon 4 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ DON 29 HỘ    
----------------
04. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ DƠN
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện  8 3 3 HỒ VĂN DƯƠNG (HUỆ) 1989 Thôn 1 - Ông Biên 4 2
HỒ VĂN THUẬN 1982 Thôn 1 - Ông Biên 4 2
NGUYỄN VĂN SỸ 1989 Thôn 1 - Ông Biên 4 2
2 Phòng Dân tộc 2 2 2 HỒ VĂN HÀ 1976 Thôn 1 - Ông Hà 5 2
HỒ VĂN HIẾU (VUI) 1988 Thôn 1 - Ông Hà 4 2
3 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện  13 4 4 HỒ VĂN DANH 1990 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 2
HỒ VĂN NĂNG 1982 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 2
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 1994 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 3
NGUYỄN VĂN HIẾU (NGHIỆP) 1992 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 2
4 Trung tâm Giáo dục NN - Giáo dục TX 9 3 3 NGUYỄN VĂN TIẾN 1977 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 3
NGUYỄN VĂN TUẤN 1975 Thôn 1 - Ông Tuấn 6 3
TRẦN VĂN MINH 1978 Thôn 1 - Ông Tuấn 4 2
5 Trung tâm Y tế huyện  23 7 3 BÙI VĂN A 1990 Thôn 2 - Ông Hành 4 2
HỒ VĂN THỌ 1987 Thôn 2 - Ông Hành 5 2
HỒ THỊ MỐT 1956 Thôn 2 - Ông Hành 5 3
6 Trường Mẫu giáo Trà Dơn 20 7 3 NGUYỄN NGỌC TUẤN 1994 Thôn 1 - Ông Anh 4 2
ĐINH VĂN HÀO 1991 Thôn 2 - Ông Đại 2 2
HỒ VĂN GIANG 1977 Thôn 3 - Ông Thái 5 2
7 Trường Tiểu học Trà Dơn  45 15 4 BÙI VĂN XUÂN 1989 Thôn 3 - Ông Suất 3 2
HỒ VĂN TEO 1973 Thôn 3 - Ông Suất 6 2
HỒ VĂN THÔNG 1995 Thôn 3 - Ông Suất 4 2
HỒ VĂN HOÀNG 1990 Thôn 3 - Ông Tiến 2 2
8 Trường THCS Trà Dơn 24 8 4 LÊ ĐỨC THÁI 1975 Thôn 5 - Ông  Thái 8 3
HỒ VĂN HỎI 1994 Thôn 5 - Ông Vanh 3 2
HỒ VĂN ÚT (MÂY) 1978 Thôn 5 - Ông Vanh 5 2
NGUYỄN VẮN HÙNG 1992 Thôn 5 - Ông Vanh 3 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ DƠN 26 HỘ    
-------------
05. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ LENG
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Cơ quan Quân sự huyện  10 9 NGUYỄN VĂN HÀNH 1990 Thôn 1 - Ông Hiền 2 2
HỒ VĂN CHIÊU 1992 Thôn 1 - Ông Hiền 3 2
HỒ VĂN TÁM 1986 Thôn 1 - Ông Hiền 5 2
HỒ VĂN BẰNG 1990 Thôn 1 - Ông Hiền 5 2
HỒ VĂN HẢI 1986 Thôn 1 - Ông Hiền 4 2
NGUYỄN ĐỨC TIẾN 1991 Thôn 1 - Ông Hiền 4 1
HỒ THỊ HUỆ 1984 Thôn 1 - Ông Hiền 5 2
HỒ HẢI PHONG 1980 Thôn 1 - Ông Hiền 3 2
VÕ SỸ HÀO 1984 Thôn 1 - Ông Hiền 4 2
2 Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh 12 4 4 HỒ VĂN THÊN 1995 Thôn 1 - Ông Méo 3 2
NGUYỄN VĂN XƯỚT 1988 Thôn 1 - Ông Méo 2 2
TRẦN THỊ LỢI 1993 Thôn 1 - Ông Méo 4 2
TRẦN VĂN LÂM 1995 Thôn 1 - Ông Méo 3 2
3 Liên đoàn Lao động huyện  3 1 1 NGUYỄN THỊ HIỆP 1994 Thôn 1 -  Ông Tăng 3 2
4 Hội Chữ thập đỏ 3 1 1 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG 1989 Thôn 2 - Tak Lăng 3 2
5 Trường Mẫu giáo Trà Leng 11 4 3 HỒ VĂN XÍA 1982 Thôn 3 - Ông Đừng 3 2
ĐINH VĂN DỨA 1986 Thôn 3 - Ông Đừng 3 2
HỒ VĂN ĐỪNG 1971 Thôn 3 - Ông Đừng 7 3
6 Trường Trung học phổ thông huyện  43 14 3 NGUYỄN VĂN MÂN 1990 Thôn 3 - Ông Khánh 3 2
LÊ VĂN TRẬN 1981 Thôn 3 - Ông Khánh 4 2
HỒ THỊ TOÀN 1942 Thôn 3 - Ông Khánh 4 3
7 Trường THCS Trà Leng 22 7 3 HỒ VĂN THAI 1992 Thôn 3 - Ông Nhầy 4 2
TRẦN MINH CƯỜNG 1990 Thôn 3 - Ông Nhầy 3 2
TRẦN QUỐC THẮNG 1994 Thôn 3 - Ông Nhầy 2 2
8 Trường Tiểu học Trà Leng 31 11 3 ALĂNG THỨC 1991 Thôn 4 - Ông Thương 3 2
HỒ VĂN LIẾU 1987 Thôn 4 - Ông Thương 4 2
HỒ NGỌC LÊN 1987 Thôn 4 - Ông Thương 1 1
9 Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp HỒ VĂN HỌP 1990 Thôn 2 - Tak Lăng 3 2
HỒ VĂN LINH 1965 Thôn 2 - Tak Lăng 8 4
KHUẤT DUY HƯNG 1992 Thôn 3 - Ông Tiêu 2 2
NGUYỄN TRỌNG TẤN 1987 Thôn 3 - Ông Tiêu 3 2
HỒ VĂN CÔNG 1977 Thôn 3 - Ông Lục 6 3
HỒ VĂN HÀNH 1975 Thôn 3 - Ông Lục 5 3
HỒ THỊ HỒNG 1993 Thôn 3 - Ông Lục 4 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ LENG 34 HỘ    
-----------------------
06. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ LINH
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Chi cục Thống kê 4 1 1 HỒ VĂN CAO 1976 Thôn 1 2 2
2 Phòng Nông nghiệp và PTNT 9 3 3 HỒ VĂN NUÔI 8/10/1976 Thôn 2 - Kon Pin 6 2
HỒ THỊ THIẾT 1978 Thôn 2 - Kon Pin 6 4
HỒ VĂN NGỌC 3/1/1989 Thôn 2 - Kon Pin 5 2
3 Trung tâm Dân số huyện 15 5 5 ĐINH VĂN ĐIỀU 3/5/1984 Thôn 2 - Kon Pin 6 4
ĐINH XUÂN LONG 20/01/1986 Thôn 2 - Kon Pin 3 2
HỒ VĂN LƯỢNG 1/1/1977 Thôn 2 - Kon Pin    
HỒ THỊ THƠM 10/7/1977 Thôn 2 - Kon Pin    
HỒ VĂN DÊM 1958 Thôn 2 - Kon Pin 4 3
4 Hạt Kiểm lâm huyện 11 4 4 HỒ VĂN ĐỒI 15/08/1976 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN HẢI 23/07/1985 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ THỊ MANH 1/1/1987 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN PHƯƠNG 8/12/1987 Thôn 2 - Măng Lùng    
5 Trường Mẫu giáo Trà Linh   3 3 HỒ VĂN BÊ 1/1/1979 Thôn 2 - Măng Lùng    
NGUYỄN HẢI CHIẾN 7/3/1991 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN ĐÔNG 15/09/1974 Thôn 2 - Măng Lùng    
6 Trường Tiểu học Trà Linh   8 8 HỒ VĂN LONG 12/1/1981 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN XONG 1983 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ THỊ HIỆP 1981 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN NGƠNG 22/12/1969 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN THỰC 1993 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN BÂN 1984 Thôn 2 - Măng Lùng    
HỒ VĂN ĐÒA 25/12/1962 Thôn 2 - Măng Lùng    
NGUYỄN ĐỨC CHI 6/5/1993 Thôn 2 - Măng Lùng    
7 Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy 5 2 2 HỒ VĂN NÂU 1973 Thôn 2 - Tak Ngo 8 4
HỒ VĂN DÂN 1/1/1982 Thôn 2 - Tak Ngo 4 3
8 Trung tâm Sâm Ngọc Linh 6 2 2 HỒ VĂN ĐOÀN 15/05/1972 Thôn 2 - Tak Ngo 5 2
ĐINH VĂN THU 1982 Thôn 2 - Tak Ngo 5 2
9 Trường THCS Trà Linh   5 5 HỒ VĂN HOA 27/07/1989 Thôn 3 - Hi Ló    
HỒ VĂN THU 1985 Thôn 3 - Hi Ló    
HỒ THỊ THẾ 30/07/1970 Thôn 3 - Hi Ló    
HỒ VĂN DƯƠNG 1975 Thôn 3 - Hi Ló    
HỒ VĂN DIẾU 1956 Thôn 3 - Hi Ló    
10 Công ty TNHH Hương Quế 4 4 HỒ VĂN BÁ 15/10/1986 Thôn 3 - Tak Lang    
HỒ VĂN BỘ 2/12/1992 Thôn 3 - Tak Lang    
HỒ VĂN THƯƠNG 30/03/1987 Thôn 3 - Tak Lang    
HỒ VĂN PHÂN 10/02//1992 Thôn 3 - Tak Lang    
11       Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp HỒ VIẾT GƯƠNG 1981 Thôn 3 - Tak Lang    
    HỒ VĂN NGỌC 1969 Thôn 3 - Tak Lang    
    NGUYỄN VĂN TIẾNG 1973 Thôn 3 - Tak Lang    
    HỒ VĂN BÉ 1981 Thôn 3 - Tak Lang    
    HỒ VĂN NGUYÊN  1970 Thôn 3 - Tak Lang    
    HỒ VĂN CÙ 1992 Thôn 3 - Tak Lang    
    HỒ MINH TIẾN 1977 Thôn 3 - Tak Tu    
    HỒ VĂN TAN 1951 Thôn 3 - Tak Tu    
    HỒ VĂN TỈNH 15/07/1980 Thôn 3 - Tak Tu    
    HỒ VĂN LƯỢNG 1973 Thôn 3 - Tak Tu    
    HỒ VĂN BÓ 1/1/1974 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN CAO 3/2/1984 Thôn 4 - Tak Xanh    
    NGUYỄN BẠCH ẤN 6/5/1982 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN RON 1/1/1955 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN KÝ 19/10/1977 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN NGHĨA 1/1/1973 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN ÚT 15/09/1987 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN HUỲNH 14/12/1965 Thôn 4 - Tak Xanh    
    ĐINH VĂN KIÊN 1/1/1973 Thôn 4 - Tak Xanh    
    HỒ VĂN TÌNH 2/12/1972 Thôn 4 - Tak Xanh    
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ LINH 57 HỘ    
---------------------
07. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ NAM
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 6 2 2 HỒ VĂN HIẾU 13/5/1987 Thôn 1 - Mang Dí 4 2
NGUYỄN XUÂN THU 2/3/1986 Thôn 1 - Mang Dí 4 2
2 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện 15 5 5 HỒ VĂN VŨ 19/3/1989 Thôn 2 - Tak Pu 1 3 2
NGUYỄN ANH THANH  22/10/1980 Thôn 2 - Tak Pu 1 4 2
HỒ VĂN TÁM (1) 26/3/1971 Thôn 2 - Tak Pu 1 6 2
HỒ VĂN DUÂN 2/10/1987 Thôn 2 - Tak Pu 1 5 2
HỒ VĂN CHUNG (3) 28/2/1982 Thôn 2 - Tak Pu 1 4 2
3 Chi cục Thi hành án Dân sự 7 2 2 HỒ THỊ HOA (2) 30/12/1960 Thôn 2 - Tak Vinh 5 2
HỒ VĂN DƯƠNG 1/1/1966 Thôn 2 - Tak Vinh 3 2
4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 6 2 2 HỒ VĂN HIỀN  8/5/1986 Thôn 2 - Tak Vinh 2 4 2
HỒ VĂN NHỨA 1/12/1990 Thôn 2 - Tak Vinh 2 5 2
5 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  6 2 2 HỒ VĂN LỢI 19/11/1988 Thôn 2 - Tak Vinh 3 4 2
HỒ VĂN NÔ 18/8/1986 Thôn 2 - Tak Vinh 3 5 2
6 Phòng Tư pháp huyện 5 2 2 NGUYỄN VĂN MY 27/7/1991 Thôn 2 - Tak Vinh 4 4 2
HỒ VĂN DỖI 3/2/1982 Thôn 2 - Tak Vinh 4 5 2
7 Hôị Cựu chiến binh 3 1 1 TRẦN VĂN DƯỢC 1/12/1985 Thôn 2 - Tak Vinh 6 5 2
8 Trường THCS Trà Nam 7 4 HỒ VĂN GIÁP 24/7/1988 Thôn 4 - Mang Liệt 5 2
HỒ VĂN ĐEN 30/6/1990 Thôn 4 - Mang Liệt 4 2
ĐINH NGỌC VANG 9/1/1981 Thôn 4 - Mang Liệt 4 2
NG.TRUNG NIÊNG 1/1/1981 Thôn 4 - Mang Liệt 6 2
9 Trường Mẫu giáo Trà Nam 4 4 PHẠM XUÂN BIÊN 12/10/1963 Thôn 4 - Tak Ta 8 2
NGUYỄN DUY GẮM 15/8/1988 Thôn 4 - Tak Ta 5 2
HỒ VĂN BÂN (2) 26/8/1979 Thôn 4 - Tak Ta 4 2
HỒ THỊ TÀI  1/1/1960 Thôn 4 - Tak Ta 7 2
10 Trường Tiểu học Trà Nam 7 7 NG.XUÂN HUỲNH 15/9/1992 Thôn 5 - Long Riêu 1 4 2
ĐINH VĂN KINH 10/5/1988 Thôn 5 - Long Riêu 1 4 2
NGUYỄN XUÂN HIẾU 13/12/1984 Thôn 5 - Long Riêu 1 7 3
TRẦN VĂN LÊN 15/4/1981 Thôn 5 - Long Riêu 1 5 2
HỒ VĂN SÃI 1/1/1977 Thôn 5 - Long Riêu 1 7 3
HỒ VĂN MY 1/1/1987 Thôn 5 - Long Riêu 1 4 2
HỒ VĂN HOÀN 21/3/1987 Thôn 5 - Long Riêu 1 4 2
11 Trường PTDTBT-TH-THCS Long Túc 6 6 ĐINH THANH GƯƠNG 1/1/1976 Thôn 5 - Long Túc 4 2
TRẦN BÌNH ÚT 17/1/1977 Thôn 5 - Long Túc 7 3
HỒ VĂN LAI (1) 1/1/1987 Thôn 5 - Long Túc 4 2
NGUYỄN VĂN NGÂN 1/1/1989 Thôn 5 - Long Túc 2 2
HỒ VĂN VÊN 25/6/1986 Thôn 5 - Long Túc 6 3
NGUYỄN THÀNH SƠN 1/1/1988 Thôn 5 - Long Túc 4 2
12 Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp VÕ XUÂN ĐẦM  25/5/1972 Thôn 3 - Long Mu 3 2
    HỒ VĂN NAM 2/2/1987 Thôn 3 - Long Mu 2 6 2
    HỒ VĂN HÙNG (3) 10/1/1982 Thôn 3 - Long Mu 2 6 2
HỒ THỊ THÀNH  1/1/1963 Thôn 3 - Tu Ron 1 4 2
NGUYỄN DUY HOÀNG  15/5/1978 Thôn 3 - Tu Ron 1 4 2
NGUYỄN DUY CƯỜNG  1/9/1954 Thôn 3 - Tu Ron 1 6 2
    HỒ THỊ HỒNG 20/7/1974 Thôn 3 - Tu Ron 3 8 2
NG.DUY CẨM 1/1/1989 Thôn 5 - Long Túc 4 2
ĐINH VĂN HƯƠNG 1/1/1966 Thôn 5 - Long Túc 6 2
HỒ VĂN TÙNG  15/7/1972 Thôn 5 - Ngọc Lê 2 5 2
PHẠM ĐINH NGUYÊN 1/1/1987 Thôn 5 - Ngọc Lê 3 4 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ NAM 48 HỘ    
-----------------------
08. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ TẬP
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 9 3 3 HỒ VĂN VIÊN 1995 Thôn 1 - Mô Rỗi Trà Tập  5 3
NGUYỄN ĐÌNH DIỆU 1990 Thôn 1 - Mô Rỗi Trà Tập  3 2
NGUYỄN VĂN BỒN 1994 Thôn 1 - Mô Rỗi Trà Tập  4 2
2 Bảo hiểm xã hội  huyện  7 2 2 HỒ THỊ THIÊN 1983 Thôn 2 - Dân Cư Trà Tập  3 2
HỒ VĂN XANH 1970 Thôn 2 - Dân Cư Trà Tập  5 3
3 Phòng Tài nguyên - Môi trường 6 2 2 NGUYỄN ĐÌNH MÓT 1971 Thôn 2 - Dân Cư Trà Tập  5 4
TRẦN ĐÌNH KHỐI 1991 Thôn 2 - Dân Cư Trà Tập  4 2
4 Trường Tiểu học Trà Tập 29 9 9 HỒ VĂN DIÊN 1984 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  5 2
HỒ VĂN TÀI 1987 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  6 2
HỒ VĂN LÊN 1987 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  5 2
HỒ VĂN TIM 1988 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  4 2
HỒ VĂN DANG 1973 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  5 4
HỒ VĂN THUẬN 1979 Thôn 2 - Tu Gia Trà Tập  4 2
NGUYỄN THÀNH KIÊN 1991 Thôn 2 - Tu Lả Trà Tập  5 2
HỒ VĂN TÀI 1984 Thôn 2 - Tu Lả Trà Tập  6 2
HỒ VĂN NƯỚC 1982 Thôn 2 - Tu Lả Trà Tập  5 2
5 Trường Mẫu giáo Phong Lan 20 6 6 HỒ VĂN CHIA 1987 Thôn 3 - Tak Oát Trà Tập  4 2
HỒ VĂN CHÍN 1985 Thôn 3 - Tak Oát Trà Tập  4 2
HỒ VĂN LƯƠNG 1983 Thôn 3 - Tak Oát Trà Tập  6 2
HỒ VĂN THẾ 1989 Thôn 3 - Tak Oát Trà Tập  5 2
HỒ VĂN SER 1980 Thôn 3 - Tu Linh Trà Tập  4 2
HỒ VĂN NÝ 1969 Thôn 3 - Tu Linh Trà Tập  6 3
6 Trường THCS Trà Tập 7 7 HỒ VĂN LÃO 1993 Thôn 4 - Tu Lung Trà Tập  3 2
HỒ VĂN NGHE 1992 Thôn 4 - Tu Lung Trà Tập  3 2
ĐINH VĂN MẪU 1988 Thôn 4 - Tu Lung Trà Tập  4 2
ĐINH VĂN MIÊN 1990 Thôn 4 - Tu Lung Trà Tập  3 3
ĐINH VĂN TRÌNH 1965 Thôn 4 - Tu Lung Trà Tập  4 3
HỒ VĂN LỂ 1982 Thôn 4 - Lăng Tả Trà Tập  6 2
HỒ VĂN XAM 1973 Thôn 4 - Lăng Tả Trà Tập  6 2
7 Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp HỒ VĂN HIẾU 1985 Thôn 1 - Tak Bổ Trà Tập  5 2
    HỒ VĂN NÚC 1990 Thôn 1- Măng Ri Trà Tập  4 2
TRẦN ĐÌNH NOA 1966 Thôn 2 - Dân Cư Trà Tập  6 4
HỒ VĂN THÚC 1985 Thôn 2 - Lăng Lương Trà Tập  5 2
HỒ VĂN BÊ 1990 Thôn 2 - Lăng Lương Trà Tập  3 2
HỒ VĂN MÔN 1986 Thôn 2 - Lăng Lương Trà Tập  4 2
HỒ THỊ DƯA 1955 Thôn 2 - Răng Chuổi Trà Tập  5 4
HỒ VĂN XÍU 1982 Thôn 3 - Lấp Loa 2 Trà Tập  5 2
TRẦN NGỌC NIÊNG 1984 Thôn 3 - Măng Ổi Trà Tập  6 4
NGUYỄN HUẤN 1987 Thôn 3 - Tak Tung Trà Tập  4 2
HỒ VĂN BÁCH 1984 Thôn 3 - Tak Tung Trà Tập  4 2
HỒ VĂN CƯỜNG 1990 Thôn 3 - Tak Tung Trà Tập  4 2
HỒ VĂN TIM 1983 Thôn 4 - Tak Rối Trà Tập  3 2
HỒ VĂN CẦM 1996 Thôn 4 - Tu Nương Trà Tập  3 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ TẬP 43 HỘ    
------------------------------
09. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ VÂN
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Ban Tổ chức Huyện ủy   3 3 NGUYỄN THANH TÂM 13/4/1974  Thôn 1 - Măng Lin Trà Vân  5 2
NGUYỄN THỊ THANH 22/5/1968  Thôn 1 - Măng Lin Trà Vân  4 2
NGUYỄN THANH DIỆU 28/8/1993  Thôn 1 - Măng Lin Trà Vân  3 2
2 Trung tâp Bồi dưỡng chính trị huyện 5 2 2 HỒ HOÀNG LINH 11/3/1977  Thôn 1 - Ông Bích Trà Vân  7 3
HỒ VĂN HẬU 15/8/1994  Thôn 1 - Ông Bích Trà Vân  3 2
3 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 8 3 3 HỒ VĂN LONG 21/10/1985  Thôn 1 - Ông Sinh Trà Vân  3 2
ĐINH VĂN THIÊU 10/7/1993  Thôn 1 - Ông Sinh Trà Vân  5 2
HỒ VĂN ÚT 1977  Thôn 1 - Ông Sinh Trà Vân  6 3
4 Viện Kiểm soát nhân dân 8 3 3 HỒ THỊ XUÂN 1/1/1935  Thôn 2 - Ông Đức Trà Vân  2 2
HỒ VĂN BẠN 1986  Thôn 2 - Ông Đức Trà Vân  3 2
NGUYỄN MẠNH LƯƠNG 12/4/1969  Thôn 2 - Ông Đức Trà Vân  3 2
5 Trường Tiểu học Trà Vân 41 10 10 HỒ VĂN TOÀN 15/10/1965  Thôn 2 - Ông Vinh Trà Vân  5 4
NGUYỄN ĐÌNH DANH 1/1/1969  Thôn 2 - Ông Vinh Trà Vân  4 3
NGUYỄN VĂN NGOE 18/8/1990  Thôn 2 - Ông Thu Trà Vân  3 2
NGUYỄN VĂN NGỤY 5/4/1991  Thôn 2 - Ông Thu Trà Vân  3 2
LÊ THỊ KIM ÚT 20/5/1968  Thôn 2 - Ông Thu Trà Vân  3 2
HỒ VĂN ĐẠO 20/12/1976  Thôn 2 - Ông Thu Trà Vân  4 2
HỒ VĂN HOA 1/1/1942  Thôn 2 - Ông Ní Trà Vân  3 3
PHẠM ĐÌNH HÙNG 10/6/1960  Thôn 2 - Ông Ní Trà Vân  3 3
HỒ VĂN LƯƠNG 1948  Thôn 2 - Ông Ní Trà Vân  5 4
ĐINH HOÀNG LONG 10/10/1976  Thôn 2 - Ông Ní Trà Vân  4 2
6 Trường Mẫu giáo Trà Vân  9 3 3 HỒ VĂN BÚT 1/1/1965  Thôn 2 - Ông Tuân Trà Vân  4 3
NGUYỄN NGỌC HUỀ 20/9/1980  Thôn 2 - Ông Tuân Trà Vân  4 2
HỒ VĂN SƠN 3/7/1987  Thôn 2 - Ông Tuân Trà Vân  3 2
7 Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 6 6 HỒ VĂN HUYNH 1/1/1980  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  5 2
NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 9/10/1992  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  3 2
HỒ VĂN ÂM 9/10/1982  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  6 2
HỒ VĂN VÂN 15/4/1975  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  7 4
HỒ THỊ NGA 1/1/1969  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  4 3
HỒ VĂN ÚT 1/1/1971  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  6 3
8 Trường THCS Trà Vân  22 7 7 NGUYỄN THÀNH BỐN 5/10/1963  Thôn 2 - Ông Dương Trà Vân  5 3
HỒ VĂN LÂM 12/1/1991  Thôn 2 - Ông Dương Trà Vân  4 2
HỒ THỊ HỒNG 5/3/1969  Thôn 2 - Ông Dương Trà Vân  3 3
NGUYỄN THANH HẢI 1/1/1987  Thôn 2 - Ông Dương Trà Vân  4 2
PHẠM ĐỨC VIỆT 6/3/1992  Thôn 2 - Ông Thanh Trà Vân  3 2
HỒ VĂN KIM 1/1/1960  Thôn 2 - Ông Thiêm Trà Vân  3 3
HỒ VĂN PHÁT 17/5/1991  Thôn 2 - Ông Thiêm Trà Vân  3 2
9 Công ty TNHH Phúc Cường   2 2 LÊ HẢI CHIẾN  1957  Thôn 1 - Ông Cường Trà Vân  6 3
LÊ QUANG TRUNG 1983  Thôn 1 - Ông Cường Trà Vân  5 2
10       Giao về UBND xã phân công cho các Ban, ngành, hội đoàn thể cấp xã giúp HỒ VĂN THẤP 1962  Thôn 1 - Măng Lin Trà Vân  2 2
    RAH LAN PHƠ 20/8/1989  Thôn 1 - Ông Sinh Trà Vân  3 2
    NGUYỄN DUY NGÂN 28/4/1987  Thôn 1 - Ông Thương Trà Vân  4 2
    HỒ VĂN MẠNH 16/9/1982  Thôn 1 - Ông Thương Trà Vân  5 2
    NGUYỄN TÔ LĨNH 2/7/1982  Thôn 2 - Ông Bình Trà Vân  5 2
    NGUYỄN NGỌC GOANG 1976  Thôn 2 - Ông Tuân Trà Vân  3 2
    HỒ VĂN BỘ (SƠN) 6/10/1985  Thôn 2 - Ông Triều Trà Vân  5 2
    BÙI XUÂN TRIỀU 15/5/1922  Thôn 2 - Ông Triều Trà Vân  4 2
    NGUYỄN THANH ĐỒNG 1/6/1975  Thôn 3 - Ông Hùng Trà Vân  6 4
    HỒ VĂN ÚT 19/5/1972  Thôn 3 - Ông Thanh Trà Vân  5 3
    PHẠM ĐỨC THUẬN 1/1/1949  Thôn 3 - Ông Thanh Trà Vân  5 3
    LÊ HỒNG QUÂN 20/10/1977  Thôn 3 - Ông Thanh Trà Vân  6 3
    ĐINH VĂN DIỆN 1981  Thôn 3 - Ông Thanh Trà Vân  5 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ VÂN 52 HỘ    
-----------------------------
10. DANH SÁCH PHÂN CÔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO XÃ: TRÀ VINH
(Công văn UBND huyện và danh sách chi tiết kèm theo)


TT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số CBCC, LĐHĐ Chỉ tiêu năm 2017 Chỉ tiêu giao đợt I Họ và Tên hộ đăng ký Năm sinh Địa bàn phân công giúp Tổng số nhân khẩu Có lao động chính (người)
Thôn, nóc
1 Đài truyền thanh huyện 9 3 3 HỒ THÁI HƯNG 1988 Thôn 1 - Ông Đoàn Trà Vinh  3 2
HỒ VĂN HÌNH 1984 Thôn 1 - Ông Đoàn Trà Vinh  5 2
HỒ THIÊN VŨ 1984 Thôn 1 - Ông Đoàn Trà Vinh  5 2
2 Huyện đoàn 4 1 1 ĐINH VĂN ĐƯỜNG 1972 Thôn 1 - Ông Tý Trà Vinh  6 4
3 Phòng Văn hóa - Thông tin 5 2 2 HỒ VĂN ĐỀ 1950 Thôn 2 - Ông Ca Trà Vinh  3 3
NGUYỄN THANH LAN 1958 Thôn 2 - Ông Ca Trà Vinh  4 3
4 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 10 3 2 BÙI XUÂN HAI 1993 Thôn 2 - Ông Mai Trà Vinh  2 2
HỒ VĂN DIN 1994 Thôn 2 - Ông Mai Trà Vinh  3 2
5 Công an huyện    10 7 HỒ VĂN SỸ (1) 1993 Thôn 2 - Ông Lượng Trà Vinh  3 2
TRẦN THANH TÝ 1990 Thôn 2 - Ông Lượng Trà Vinh  4 2
NGUYỄN THANH KHÊN 1986 Thôn 2 - Ông Lượng Trà Vinh  5 2
HỒ TRUNG CƯỜNG 1992 Thôn 2 - Ông Lượng Trà Vinh  3 2
HỒ VĂN BÁO 1986 Thôn 2  -Ông Trang Trà Vinh  4 2
PHỐ HỒNG TRẮNG 1985 Thôn 2  -Ông Trang Trà Vinh  4 2
HỒ VĂN TRANG 1992 Thôn 2  -Ông Trang Trà Vinh  4 2
6 Công ty TNHH MTV Trà Giang   2 2 PHẠM XUÂN VIỆN 1994 Thôn 3 - Tổ 3 Trà Vinh  3 2
NGUYỄN VĂN THUẤN 1990 Thôn 3 - Tổ 4 Trà Vinh  3 2
7 Trường Mẫu giáo Trà Vinh 12 4 3 NGUYỄN VĂN NHƠN 1996 Thôn 4 A-Tổ 1 Trà Vinh  3 2
NGUYỄN THANH CA 1991 Thôn 4 A-Tổ 1 Trà Vinh  4 2
ĐINH VĂN VUI 1993 Thôn 4 A-Tổ 1 Trà Vinh  3 2
8 Trường Tiểu học Trà Vinh 26 9 6 ĐINH VĂN PHONG 1979 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  4 2
HỒ VĂN CẢNH 1993 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  4 2
HỒ VĂN LINH 1979 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  5 2
HỒ VĂN CẢNH 1993 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  4 2
NGUYỄN VĂN KHẢI 1997 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  2 2
NGUYỄN THANH ĐẠI 1992 Thôn 4 A-Tổ 2 Trà Vinh  3 2
9 Trường THCS Trà Vinh 16 5 4 HỒ VĂN LĂNG 1979 Thôn 4 B Trà Vinh  5 2
NGUYỄN TRUNG KIM 1988 Thôn 4 B Trà Vinh  8 4
HỒ VĂN HÓA 1981 Thôn 4 B Trà Vinh  5 2
HỒ VĂN KHÊN 1992 Thôn 4 C Trà Vinh  3 2
TỔNG CỘNG:     XÃ TRÀ VINH 30 HỘ    


[Trở về]

Các tin cũ hơn:


THƯ VIỆN ẢNH


  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo
    

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Nam Trà My
Địa chỉ: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Như Sơn Trà - Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện
Tel: 0912684433 | Email: sontra.thanhtra@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập