Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

DỮ LIỆU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2018

Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Cang

(Kèm theo Công văn số 85/UBND-LĐTBXH ngày  06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Phòng Nội vụ

11

3

3

LÊ THỊ HỒNG VÂN

1980

Thôn 4 - Tu Chân

HỒ VĂN CHIẾN

1971

Thôn 4 - Tu Chân

NGUYỄN VĂN THẮNG

1964

Thôn 4 - Tu Chân

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

13

4

4

HỒ VĂN NỔI

1957

Thôn 4 - Tu Chân

NGUYỄN VĂN LỰC

1994

Thôn 4 - Tu Chân

HỒ VĂN LỢI

1983

Thôn 4 - Tu Chân

NGUYỄN THANH LONG

1977

Thôn 4 - Tu Chân

3

Đội Quy tắc về XD&MT

5

2

2

NGUYỄN THANH BẢY

1980

Thôn 4 - Tu Chân

HỒ VĂN LAI

1988

Thôn 4 - Tu Chân

4

Bưu điện huyện

5

2

2

HỒ VĂN LỢI

1973

Thôn 4 - Tu Chân

NGUYỄN THANH XÁ

1990

Thôn 4 - Tu Chân

5

Chi cục Thuế huyện

12

4

4

HỒ VĂN DIÊNG

1987

Thôn 1 - Ngọc Nâm

HỒ VĂN TIẾN

1989

Thôn 1 - Ngọc Nâm

HỒ VĂN TUYÊN

1992

Thôn 1 - Ngọc Nâm

6

Công ty TNHH MTV Năm Nhung

 

3

3

A DUNG

1974

Thôn 1 - Long Ding

HỒ ĐỨC HUY

1993

Thôn 3 - Tak Long

HỒ VĂN MỔ

1989

Thôn 1 - Ngọc Rổ

7

Trường Mẫu giáo Trà Cang

20

6

2

ĐINH VĂN HÙNG

1987

Thôn 2 - Tak Rân

LÊ ANH DŨNG

1963

Thôn 4 - Tu Du

8

Trường PTDTBT Tiểu học Trà Cang

45

15

5

TRẦN VĂN LINH

1993

Thôn 2 - Kiếp Xoan

LÊ VĂN ĐÀN

1973

Thôn 1 - Ngọc Nâm

HỒ VĂN GIẮC

1977

Thôn 2 - Kiếp Xoan

HỒ VĂN ĐỚ

1988

Thôn 2 - Kiếp Xoan

HỒ VĂN BÒNG

1978

Thôn 2 - Kiếp Xoan

9

Trường PTDTBT THCS Trà Cang

25

8

4

HỒ VĂN BÔN

1982

Thôn 1 - Ngọc Nâm

LÊ THANH VỸ

1992

Thôn 1 - Ngọc Nâm

LÊ XUÂN ĐÀO

1995

Thôn 1 - Ngọc Nâm

HỒ VĂN ĐỎ

1975

Thôn 1 - Ngọc Nâm

TỔNG CỘNG:

 

 

28


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Don

(Kèm theo Công văn số 78/UBND-LĐTBXH ngày 06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9

3

3

TRẦN THỊ CÚC

1971

Thôn 2 - Tak Chanh

NGUYỄN HỮU DỖI

1977

Thôn 2 - Tak Chanh

TRẦN VIỆT XUÂN

1973

Thôn 2 - Tak Chanh

2

Thanh tra huyện

4

1

1

HỒ ĐẶNG PHONG

1971

Thôn 2 - Tak Chanh

3

Văn phòng Huyện ủy

12

4

4

NGUYỄN XUÂN HIỆN

1963

Thôn 2 - Làng Lê

HỒ VĂN TƯỜNG

1988

Thôn 2 - Làng Lê

NGUYỄN NGỌC BỜ

1978

Thôn 2 - Làng Lê

HỒ VĂN CÁNH

1949

Thôn 2 - Làng Lê

4

Kho bạc Nhà nước huyện

9

3

3

HỒ QUANG HƯNG

1969

Thôn 3 - Tu Hon

NGUYỄN VĂN TUẤN

1979

Thôn 3 - Tu Hon

NGUYỄN VĂN TÂM

1987

Thôn 3 - Tu Hon

5

Hội Nông dân

6

2

2

ĐINH VĂN TUẤN

1988

Thôn 2 - Làng Lê

HỒ VĂN HINH

1985

Thôn 2 - Làng Lê

6

Chi nhánh CTCP DVTM Quảng Nam

 

1

1

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

1975

Thôn 3 - Tu Hon

TỔNG CỘNG:

 

 

14


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Dơn

(Kèm theo Công văn số 80/UBND-LĐTBXH ngày  06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Ủy ban Mặt trận TQVN huyện

8

3

3

HỒ QUỐC DANH

1985

Thôn 2 - Ông Hành

TRẦN THỊ THANH

1987

Thôn 2 - Ông Hành

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

1996

Thôn 2 - Ông Hành

2

Phòng Dân tộc

4

2

1

HỒ VĂN THIẾU

1990

Thôn 1 - Ông Anh

3

Công ty TNHH Hải Nam Phúc

 

2

2

HỒ VĂN XE

1947

Thôn 5 - Ông Văn

HỒ VĂN XANH

1975

Thôn 5 - Ông Thái

4

Trường Mẫu giáo Trà Dơn

20

7

2

NGUYỄN VĂN NANG

1982

Thôn 1 - Ông Hà

NGUYỄN VĂN THƯƠNG

1988

Thôn 3 - Ông Yên

TỔNG CỘNG:

 

 

8


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Leng

(Kèm theo Công văn số 81/UBND-LĐTBXH ngày 06 /02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Cơ quan Quân sự huyện

 

10

5

HỒ THỊ LANH

1986

Thôn 1 - Ông Hiền

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

1993

Thôn 1 - Ông Hiền

HỒ VĂN DÂN

1995

Thôn 1 - Ông Hiền

HỒ CAO CƯỜNG

1975

Thôn 1 - Ông Hiền

HỒ QUỐC VIÊN

1983

Thôn 1 - Ông Hiền

2

Hội chữ thập đỏ

3

1

1

NGUYỄN NGỌC TIẾNG

1964

Thôn 3 - Ông Lục

3

Công ty Cổ phần Đức Thịnh Đạt

 

1

1

HỒ QUỐC VINH

1979

Thôn 2 - Ông Lăng

4

Trường Trung học Phổ thông huyện

43

14

3

NGUYỄN NGỌC THƯA

1991

Thôn 1 - Ông Méo

ĐINH THỊ HEM

1992

Thôn 1 - Ông Méo

NGUYỄN VĂN VINH

1990

Thôn 1 - Ông Méo

5

Trường Mẫu giáo Trà Leng

11

4

3

HỒ VĂN NIA

1983

Thôn 3 - Ông Tiêu

NGUYỄN CAO TÙNG

1990

Thôn 3 - Ông Tiêu

NGUYỄN DUY TỐ

1994

Thôn 3 - Ông Tiêu

6

Trường Tiểu học Trà Leng

31

11

5

HỒ VĂN BÉO

1992

Thôn 3 - Ông Đừng

TRẦN MINH SUNG

1974

Thôn 3 - Ông Khánh

HỒ VĂN ĐOÀN

1988

Thôn 1 - Ông Tăng

HỒ THỊ NGUYỆT

1982

Thôn 1 - Ông Tăng

HỒ VĂN QUANG

1973

Thôn 1 - Ông Tăng

TỔNG CỘNG:

 

 

18


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Mai

(Kèm theo Công văn số 82/UBND-LĐTBXH ngày 06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Ban Dân vận Huyện ủy

5

2

2

HỒ VĂN QUYẾT

1962

Thôn 1 - Tổ 1

HỒ THỊ HỘI

1983

Thôn 1 - Tổ 1

2

Văn phòng HĐND-UBND huyện

17

6

4

NGUYỄN VĂN NHẠC

1991

Thôn 2 - Tổ 2

HỒ VĂN THỌ

1983

Thôn 2 - Tổ 2

HỒ VĂN DƯƠNG

1966

Thôn 2 - Tổ 2

HỒ VĂN THÔNG

1986

Thôn 2 - Tổ 2

3

Phòng Y tế huyện

4

1

1

HỒ THỊ NGUYỆT

1969

Thôn 1 - Tổ 4

4

Tòa án Nhân dân huyện

7

2

2

HỒ VĂN QUYẾT

1985

Thôn 1 - Tổ 2

HỒ THỊ DÁT

1951

Thôn 1 - Tổ 2

5

HTX Vận tải và Xây dựng huyện Nam Trà My

 

2

2

HỒ VĂN NI

1986

Thôn 1 - Tổ 2

HỒ VĂN HẢI

1992

Thôn 1 - Tổ 2

6

Công ty TNHH Nảng Thùy

 

3

3

HỒ VĂN HÌNH

1981

Thôn 2 - Tổ 4

HỒ VĂN XUÂN

1978

Thôn 2 - Tổ 4

HỒ NGỌC NINH

1981

Thôn 2 - Tổ 4

7

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện

49

16

6

ĐINH XUÂN KIỂU

1994

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN GIANG

1982

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ THANH PHƯỚC

1986

Thôn 4 - Nước Xa

TRẦN THỊ HƯƠNG

1951

Thôn 4 - Nước Xa

ĐINH THỊ HỒNG TÂM

1966

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN TRƯỜNG

1995

Thôn 4 - Nước Xa

8

Công ty TNHH Dương Tiến

 

6

6

HỒ THỊ LƯƠNG

1995

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN ĨA

1972

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN HOA

1977

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ THỊ LOA

1988

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN VINH

1979

Thôn 4 - Nước Xa

HỒ VĂN PHƯƠNG

1985

Thôn 4 - Nước Xa

9

Trường Mẫu giáo Hoa Mai

28

9

9

NGUYỄN THANH HIỆP

1989

Thôn 1 - Tổ 4

HỒ VĂN BÔNG

1959

Thôn 1 - Tổ 4

NGUYỄN VĂN BÌNH

1975

Thôn 1 - Tổ 5

NGUYỄN VĂN THÌN

1979

Thôn 1 - Tổ 5

HỒ VĂN LÂM

1974

Thôn 2 - Tổ 1

NGUYỄN THỊ QUYÊN

1958

Thôn 2 - Tổ 3

TRẦN NGỌC ĐÀM

1986

Thôn 2 - Tổ 3

NGUYỄN THANH QUYẾT

1987

Thôn 2 - Tổ 3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1943

Thôn 2 - Tổ 3

10

Trường Tiểu học Kim Đồng

34

11

11

NGUYỄN THANH ĐẠO

1988

Thôn 3 - Tak Lũ

NGUYỄN VĂN HIỀN

1984

Thôn 3 - Tak Lũ

NGUYỄN HỒNG VIỆT

1975

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN DANH

1985

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN DŨNG

1982

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ NGỌC DANH

1872

Thôn 3 - Tak Lũ

LÝ VĂN THÀNH

1975

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ THỊ LIÊN

1957

Thôn 3 - Tak Lũ

ĐINH CÔNG TIẾNG

1951

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ THỊ DANH

1973

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN THẮNG

1968

Thôn 3 - Tak Lũ

11

Trường PTDTBT - THCS Trà Mai

28

9

9

ĐINH VĂN HÂN

1991

Thôn 3 - Tak Óc

HỒ VĂN THOAN

1984

Thôn 3 - Tak Óc

HỒ VĂN VIÊN

1979

Thôn 3 - Tak Óc

HỒ NGUYỄN NGỌC KHUYÊN

1987

Thôn 3 - Tak Óc

HỒ VĂN LÊN

1985

Thôn 3 - Tak Óc

NGUYỄN HỒNG VỊNH

1972

Thôn 3 - Tak Óc

PHẠM THANH ĐÊN

1977

Thôn 3 - Tak Óc

PHẠM QUỐC VŨ

1978

Thôn 3 - Tak Óc

HỒ THỊ MAI

1953

Thôn 3 - Tak Óc

12

UBND xã Trà Mai

 

 

16

HỒ VĂN THẮNG

1991

Thôn 1 - Tổ 3

PHẠM XUÂN NGHỊ

1984

Thôn 1 - Tổ 4

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

1989

Thôn 1 - Tổ 5

ĐINH VĂN LÀNH

1990

Thôn 2 - Tổ 1

HỒ VĂN THƯ

1984

Thôn 2 - Tổ 4

NGUYỄN NGỌC HUẤN

1979

Thôn 3 - Long Bóc

NGUYỄN HẢI LƯƠNG

1975

Thôn 3 - Long Bóc

HỒ THỊ HƯƠNG

1959

Thôn 3 - Long Bóc

NGUYỄN VĂN TRÀ

1994

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN TIẾNG

1954

Thôn 3 - Tak Lũ

LÊ QUỐC TIẾNG

1974

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN LÂM

1974

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN THẮNG

1975

Thôn 3 - Tak Lũ

NGUYỄN TUẤN VŨ

1978

Thôn 3 - Tak Lũ

HỒ VĂN DUY

1985

Thôn 3 - Tu Nức

PHẠM THỊ NHƠN

1989

Thôn 3 - Tu Nức

TỔNG CỘNG:

 

 

71


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Nam

(Kèm theo Công văn số 83/UBND-LĐTBXH ngày 06 /02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

2

2

HỒ THỊ THẢO

1984

Thôn 2 - KDC Tak Pu 1

HỒ VĂN TÙNG

1992

Thôn 2 - KDC Tak Pu 1

2

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện

15

5

5

HỒ VĂN LÊ

1960

Thôn 1 - KDC Mang Dí

NGUYỄN THÀNH MẠNH

1963

Thôn 1 - KDC Mang Dí

TRẦN VĂN THỌ

1991

Thôn 1 - KDC Mang Dí

HỒ VĂN HỘI

1993

Thôn 1 - KDC Mang Dí

HỒ VĂN NGÂN

1990

Thôn 1 - KDC Mang Dí

3

Chi cục Thi hành án Dân sự

7

2

2

NGUYỄN THÀNH DUẤN

1977

Thôn 2 - KDC Tak Pu 1

HỒ VĂN BÓNG

1984

Thôn 2 - KDC Tak Pu 1

4

Trung tâm Phát triển quỹ đất

6

2

2

NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG

1970

Thôn 2 - KDC Tak Pu 2

HỒ VĂN PHƯỢNG

1990

Thôn 2 - KDC Tak Pu 2

5

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

6

2

2

HỒ MINH SƠN

1979

Thôn 2 - KDC Tak Vinh 2

NGUYỄN THÀNH LƯỢNG

1977

Thôn 2 - KDC Tak Vinh 2

6

Phòng Tư pháp huyện

5

2

2

HỒ THỊ BÔNG

1962

Thôn 2 - KDC Tak Vinh

HỒ VĂN HUẾ

1988

Thôn 2 - KDC Tak Vinh

7

Hôị Cựu chiến binh

3

1

1

TRẦN ĐỨC THIỀU

1992

Thôn 1 - KDC Long Linh

8

Công ty Cổ phần 699 (Thủy điện Trà Linh 3)

 

2

2

HỒ VĂN DUNG

1993

Thôn 4 - KDC Tak Ta

HỒ TUẤN VŨ

1985

Thôn 4 - KDC Tak Ta

9

Trường PTDTBT - THCS Trà Nam

 

7

7

HỒ VĂN HOA

1976

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

PHẠM XUÂN GIANG

1974

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

HỒ VĂN ĐÁNG

1990

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

HỒ VĂN VŨ

1984

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

HỒ VĂN ĐỂ

1980

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

HỒ VĂN ĐÀN

1981

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

HỒ VĂN VĂN

1994

Thôn 4 - KDC Mang Liệt

10

Trường Mẫu giáo Trà Nam

 

4

4

LÊ THỊ THANH KHUYÊN

1982

Thôn 3 - KDC Long Mu

BÙI VĂN GIANG

1988

Thôn 3 - KDC Long Mu

VÕ XUÂN QUẾ

1992

Thôn 3 - KDC Long Mu

PHẠM ĐĂNG PHONG

1983

Thôn 3 - KDC Long Mu

11

Trường PTDTBT - Tiểu học Trà Nam

 

7

7

NGUYỄN THÀNH BỐN

1979

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

NGUYỄN THÀNH LƯƠNG

1969

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

ĐINH XUÂN MƯỜI

1974

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

HỒ VĂN THUN

1988

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

1963

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

HỒ VĂN KHEN (2)

1990

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

HỒ VĂN KHƯƠNG

1994

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

12

Trường PTDTBT-TH-THCS Long Túc

 

6

6

ĐINH VĂN NƯỚC

1994

Thôn 5 - KDC Long Túc

HỒ VĂN CƯỜNG (1)

1983

Thôn 5 - KDC Long Túc

ĐINH XUÂN LONG

1954

Thôn 5 - KDC Long Túc

NGUYỄN THÀNH CƯỜNG

1993

Thôn 5 - KDC Long Túc

NGUYỄN THỊ LÊ

1988

Thôn 5 - KDC Long Túc

ĐINH VĂN PHÚC

1995

Thôn 5 - KDC Long Túc

13

UBND xã Trà Nam

Giao về UBND xã phân cho các cơ quan, đơn vị cấp xã giúp đỡ

 

10

HỒ THỊ BÉ

1977

Thôn 2 - KDC Tak Pu 2

HỒ MINH LẤY

1985

Thôn 3 - KDC Long Mu

HỒ VĂN PHÔN

1990

Thôn 5 - KDC Long Riêu 1

HỒ VĂN CƯỜNG ( 2)

1981

Thôn 5 - KDC Long Riêu 1

HỒ VĂN CHÍNH (2)

1955

Thôn 5 - KDC Long Riêu 2

HỒ VĂN CHIẾN

1984

Thôn 5 - KDC Long Riêu 2

ĐỖ THỊ PHIM

1997

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

ĐINH VĂN MÔN

1990

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 2

HỒ VĂN DÕI

1978

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 3

ĐINH THÀNH MỐT

1977

Thôn 5 - KDC Ngọc Lê 3

TỔNG CỘNG:

 

 

52


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Tập

(Kèm theo Công văn số 79/UBND-LĐTBXH ngày  06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

9

3

3

HỒ VĂN HỌC

1992

Thôn 4 - Tu Lung

ĐINH VĂN THỦY

1977

Thôn 4 - Tu Lung

NGUYỄN VĂN NGANG

1986

Thôn 4 - Tu Lung

2

Bảo hiểm xã hội  huyện

7

2

2

HỒ VĂN ĐỨC

1981

Thôn 3 - Măng Ổi

HỒ VĂN LỜI (2)

1982

Thôn 3 - Măng Ổi

3

Phòng Tài nguyên - Môi trường

6

2

2

HUỲNH TẤN TÚC

1989

Thôn 4 - Tak Rối

HỒ VĂN HIẾU

1980

Thôn 4 - Tak Rối

4

Trạm Dịch vụ Tổng hợp nông nghiệp

 

2

2

HỒ VĂN THI

1995

Thôn 1 - DKC

HỒ VĂN ĐẠI

1990

Thôn 1 - Tak Bổ

5

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phúc Khang

 

2

2

HỒ VĂN VANG

1988

Thôn 4 - Tu Nương

TRẦN THẾ NGHĨA

1988

Thôn 4 - Tu Nương

6

Trường Tiểu học Trà Tập

35

12

5

HỒ THỊ DẤY

1981

Thôn 1 - Mô Rỗi

HỒ VĂN DIỆN

1944

Thôn 1 - Mô Rỗi

HỒ THỊ HIỀN

1980

Thôn 1 - Mô Rỗi

HỒ VĂN TĂNG

1983

Thôn 1 - Mô Rỗi

HỒ THỊ BIẾN

1960

Thôn 1 - Mô Rỗi

7

Trường THCS Trà Tập

 

7

5

HỒ THỊ THỦY

1989

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN HÀ

1979

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN LÊN

1985

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN NIẾU

1992

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN NIÊNG

1982

Thôn 1 - Tu Gia

8

Trường Mẫu giáo Phong Lan

23

8

5

HỒ VĂN KIM

1987

Thôn 2 - Tu Gia

HỒ VĂN NY

1987

Thôn 2 - Tu Gia

HỒ VĂN MÉT

1986

Thôn 2 - Tu Gia

HỒ VĂN XÁ

1970

Thôn 2 - Tu Gia

HỒ VĂN LINH

1983

Thôn 2 - Tu La

9

UBND xã Trà Tập

Giao về UBND xã phân cho các cơ quan, đơn vị cấp xã giúp đỡ

 

15

HỒ VĂN TÂM

1987

Thôn 2 - Răng Chuổi

HỒ THỊ TOÀN

1983

Thôn 1 - Tu Chao

HỒ VĂN DIN

1981

Thôn 1 - Tu Chao

HỒ VĂN TÔNG

1990

Thôn 1 - Tu Chao

HỒ VĂN BẾ

1984

Thôn 1 - Tu Chao

HỒ VĂN SAM

1959

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN HÒA

1995

Thôn 1 - Tu Gia

HỒ VĂN NĂM

1987

Thôn 2 - Tu La

HỒ VĂN VÂN

1989

Thôn 2 - Tu La

NGUYỄN ĐỨC HẠ

1995

Thôn 2 - Tu La

HỒ VĂN XENG

1988

Thôn 3 - Lấp Loa 2

HỒ VĂN ANH

1990

Thôn 3 - Tak Tung

HỒ VĂN TEM

1990

Thôn 3 - Tu Linh

HỒ VĂN CHIẾN

1985

Thôn 4 - Lăng Tả

HỒ VĂN TIẾN

1985

Thôn 4 - Tak Rối

TỔNG CỘNG:

 

 

41


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Linh
(Kèm theo Công văn số 84/UBND-LĐTBXH ngày 06 /02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2017

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Chi cục Thống kê

4

1

1

HỒ VĂN THÊ

1985

Thôn 4 - Tak Xanh

2

Phòng Nông nghiệp và PTNT

9

3

3

HỒ VĂN VŨ

1980

Thôn 4 - Long Héc

HỒ VĂN THIÊNG

1982

Thôn 4 - Long Héc

HỒ VĂN TOÀN

1987

Thôn 4 - Long Héc

3

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

5

2

2

HỒ VĂN ĐÔNG

1981

Thôn 4 - Tak Choa

HỒ VĂN BAM

1960

Thôn 4 - Tak Choa

4

Trung tâm Dân số huyện

13

4

4

HỒ VĂN CHIM

1973

Thôn 4 - Tak Choa

HỒ VĂN NGĂM

1985

Thôn 4 - Tu Tun

HỒ VĂN BÚT (1)

1940

Thôn 4 - Long Héc

HỒ VĂN GIỚI

1993

Thôn 4 - Tu Cring

TỔNG CỘNG:

 

 

10


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Vinh
(Kèm theo Công văn số 86/UBND-LĐTBXH ngày 06/02/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Đài Truyền thanh Truyền hình huyện

9

3

2

HỒ VĂN KIẾN

1979

Thôn 1 - Ông Nút

HỒ ĐÌNH TUẤN

1964

Thôn 1 - Ông Nút

3

Phòng Văn hóa - Thông tin

5

2

2

HỒ VĂN SINH

1954

Thôn 1 - Ông Đoàn

HỒ VĂN RUỘNG

1964

Thôn 1 - Ông Đoàn

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

8

3

2

HỒ VĂN THƠ

1990

Thôn 1 - Ông Nút

HỒ VĂN HƠI

1993

Thôn 1 - Ông Tý

 

Huyện đoàn

4

1

1

ĐINH VĂN THIỂU

1982

Thôn 2 - Ông Mai

5

Công an huyện

50

15

6

TRẦN ĐỨC LƯỢNG

1964

Thôn 2 - Thầy Lượng

NGUYỄN THANH ĐÔNG

1969

Thôn 2 - Thầy Lượng

TRẦN THANH ÚT

1972

Thôn 2 - Thầy Lượng

ĐINH XUÂN TẤN

1982

Thôn 2 - Ông Phương

HỒ VĂN TIÊU

1989

Thôn 2 - Ông Phương

HỒ VĂN THÀNH

1968

Thôn 2 - Ông Phương

6

Công ty TNHH MTV Trà Giang

 

2

2

HỒ VĂN SƠN (2)

1984

Thôn 2 - Ông Ba

NGUYỄN NGỌC ANH

1982

Thôn 2 - Ông Ka

7

Trường Mẫu giáo Trà Vinh

11

3

3

NGUYỄN THANH ĐẮC

1994

Thôn 4A - Tổ 1

NGUYỄN XUÂN CHỔI

1993

Thôn 4A - Tổ 1

NGUYỄN MINH HẢI

1968

Thôn 4A - Tổ 1

8

Trường Tiểu học Trà Vinh

23

7

5

HỒ VĂN TÁM

1959

Thôn 4B

HỒ VĂN TÙNG

1959

Thôn 4B

NGUYỄN MINH THUẬN

1973

Thôn 4B

HỒ VĂN BAO

1986

Thôn 4B

HỒ VĂN SÚNG

1983

Thôn 4B

9

Trường THCS Trà Vinh

16

5

5

HỒ VĂN NHẬN (2)

1984

Thôn 3 - Tổ 2

NGUYỄN NGỌC KHIẾT

1995

Thôn 3 - Tổ 2

HỒ VĂN KHƯƠNG

1955

Thôn 3 - Tổ 2

HỒ VĂN HÒA

1946

Thôn 3 - Tổ 3

NGUYỄN NGỌC TRÊN

1984

Thôn 3 - Tổ 4

10

UBND xã Trà Vinh

Giao về UBND xã phân cho các cơ quan, đơn vị cấp xã giúp đỡ

 

6

HỒ VĂN SƯỚNG

1986

Thôn 4B

HỒ VĂN TƯ

1985

Thôn 4B

NGUYỄN THANH DŨNG

1989

Thôn 4A - Tổ 2

NGUYỄN KHÁCH TRƯỜNG

1977

Thôn 4A - Tổ 2

NGUYỄN XUÂN ĐÌNH

1963

Thôn 4A - Tổ 1

HỒ VĂN ĐỀ

1937

Thôn 4A - Tổ 1

TỔNG CỘNG:

 

 

34


Danh sách cơ quan, đơn vị đăng ký giúp hộ thoát nghèo xã Trà Vân
(Kèm theo Công văn........./CV-UBND ngày     /01/2018 của UBND huyện Nam Trà My)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số CBCC, LĐHĐ

Chỉ tiêu năm 2018

Chỉ tiêu giao đợt I

Họ và Tên hộ đăng ký

Năm sinh

Địa bàn phân công giúp

Thôn, nóc

1

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

3

1

NGUYỄN DUY NGHINH

1991

Thôn 1 - Ông Thương

2

Trung tâp Bồi dưỡng chính trị huyện

5

2

2

HỒ VĂN CHÍNH

1974

Thôn 1 - Ông Bích

HỒ VĂN HÙNG

1957

Thôn 1 - Ông Bích

3

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

8

3

1

NGUYỄN THANH NHỎ

1963

Thôn 1 - Măng Lin

4

Viện Kiểm soát nhân dân

8

3

 

 

 

 

5

Trường Mẫu giáo Trà Vân

16

5

 

 

 

 

6

Trường Tiểu học Trà Vân

41

14

 

 

 

 

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

15

5

 

 

 

 

8

Trường THCS Trà Vân

22

7

 

 

 

 

9

Công ty TNHH Phúc Cường

 

2

 

 

 

 

10

UBND xã Trà Vân

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

 

4

DỮ LIỆU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO

DỮ LIỆU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2017
BẢNG PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP GIÚP HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO NĂM 2016

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Nam Trà My
Địa chỉ: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Như Sơn Trà - Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện
Tel: 0912684433 | Email: sontra.thanhtra@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập