VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 6, văn bản 81 đến 100 trong 113 văn bản.
81 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
82 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
83 09/NQ-HĐND Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
84 05/2015/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 24/12/2015
85 05/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 24/12/2015
86 06/2015/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 24/12/2015
87 06/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 24/12/2015
88 07/2015/NQ-HĐND Về chủ trương, biện pháp, cơ chế quản lý điều hành kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 24/12/2015
89 07/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 24/12/2015
90 08/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 24/12/2015
91 09/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 24/12/2015
92 10/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My năm 2016 24/12/2015
93 03/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư - kế hoạch 2016 15/07/2015
94 04/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 15/07/2015
95 3/2015/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 15/07/2015
96 4/2015/NQ-HĐND Nghị quyết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm năm ... 15/07/2015
97 02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 14/07/2015
98 19/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 14/01/2015
99 11/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 25/12/2014
100 12/NQ-HĐND Về xá nhận kết quả miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 25/12/2014

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com