VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 7, văn bản 1 đến 20 trong 139 văn bản.
1 14/NQ-HĐND Quyết toán Ngân sách nhà nước năm2020 05/08/2021
2 15/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 05/08/2021
3 16/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 05/08/2021
4 17/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/08/2021
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung,điều chỉnh một só nội dung trong kê hoạch đầu tư công năm 2021 05/08/2021
6 19/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2021 05/08/2021
7 93/NQ-HĐND Về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 02/04/2021
8 94/NQ-HĐND Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
02/04/2021
9 95/NQ-HĐND Giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện
02/04/2021
10 96/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
02/04/2021
11 75/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nam Trà My năm 2019 07/07/2020
12 76/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 07/07/2020
13 77/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương và Phương án chủ động ứng phó hụt thu và dịch bệnh trong 6 tháng cuối ... 07/07/2020
14 78/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 07/07/2020
15 80/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2020
16 81/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2020
17 79/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 06/07/2020
18 71/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 24/04/2020
19 72/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện 24/04/2020
20 73/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách thuộc cấp huyện quản lý 24/04/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com