VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 6, văn bản 1 đến 20 trong 113 văn bản.
1 93/NQ-HĐND Về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 02/04/2021
2 94/NQ-HĐND Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
02/04/2021
3 95/NQ-HĐND Giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện
02/04/2021
4 96/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
02/04/2021
5 75/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nam Trà My năm 2019 07/07/2020
6 76/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 07/07/2020
7 77/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương và Phương án chủ động ứng phó hụt thu và dịch bệnh trong 6 tháng cuối ... 07/07/2020
8 78/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 07/07/2020
9 80/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2020
10 81/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2020
11 79/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 06/07/2020
12 71/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 24/04/2020
13 72/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện 24/04/2020
14 73/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách thuộc cấp huyện quản lý 24/04/2020
15 74/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 24/04/2020
16 63/NQ-HĐND Về phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán NSNN năm 2018 25/12/2019
17 64/QĐ-UBND Về điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách huyện năm 2019 25/12/2019
18 65/NQ-HĐND V/v điều chỉnh phương án phân bổ sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 25/12/2019
19 66/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 25/12/2019
20 67/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 25/12/2019

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com